ความรู้จากงานวิจัย

ความรู้จากงานวิจัย
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
จริยธรรมการวิจัยในคน  หน้าที่ 1

การอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน (Research Ethics in Human Course)
กำหนดการ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย การอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน (Research Ethics in Human Course) วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมพันเอก นายแพทย์เยื้อง – ท่านผู้หญิงประเทือง คชภักดี (802/4) ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทรา สภากาชาดไทย ********************************* ...
ประชาสัมพันธ์เปิดรับการพิจารณาโครงการวิจัยเพื่อขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน
เปิดรับการพิจารณาโครงการวิจัยเพื่อขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
การยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน
การยื่นขอรับการพิจารณาโครงการใหม่  การเตรียมเอกสารขอรับการพิจารณาโครงการใหม่ F-STIN-01-1       บันทึกเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในคน                        สำหรับบุคลากรสังกัดสถาบัน F-STIN-01-2       แบบบันทึกเสนอโครงการวิจัยเพ...
วิธีดำเนินการมาตรฐานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
วิธีดำเนินการมาตรฐานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย

[กลับไป]