ความรู้จากงานวิจัย

ความรู้จากงานวิจัย
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ประชุมวิชาการ/กิจกรรมวิจัย ปี พ.ศ.2559  หน้าที่ 1

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย/บทความวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการตีพิมพ์เผยแพร่ บทความวิจัย/บทความวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่2" วันที่ 4 - 5 กรกฏาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1101 ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการตีพิมพ์บทความวิจัย/บทความวิชาการต่อเนื่องจากครั้งที่ 1 โดยวิทยากร ผู้ช่วย...
การนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง
การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2559 เรื่อง"Optimizing Healthcare Quality : Teamwork in Education,Research,and Practice" ระหว่างวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2559 ณ ศุนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย สนับสนุนให้อาจารย์จำนวน 2 คน คือ อาจารย์...
ประชุมวิชาการเรื่อง “การวิจัยผสานวิธี (Mixed Methods Research)”
คณะกรรมการวิจัย วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยจัดประชุมวิชาการเรื่อง “การวิจัยผสานวิธี (Mixed Methods Research)” เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 – 15.00 น.ณ ห้องประชุม 1101 ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ♣ ♣♣♣♣♣ ♣ ♣♣♣♣♣ ♣ วิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  จิรวัฒน์กุล มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่านวิทยากรจำนวน 61 คน
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การพัฒนาศักยภาพการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย/บทความวิชาการระดับชาติและนานาชาติ”
 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการตีพิมพ์เผยแพร่ บทความวิจัย/บทความวิชาการระดับชาติและนานาชาติ” เมื่อวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น.ณ ห้องประชุม 1101 ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ♣ ♣♣♣♣♣ ♣ ♣♣♣♣♣ ♣ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลฯ กล่าวเปิดการประชุม ...
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “จุดประกายการวิจัย: เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์”
คณะกรรมการวิจัย วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “จุดประกายการวิจัย: เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์”เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น.ณ ห้องประชุม 1101 ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ♣ ♣♣♣♣♣ ♣ ♣♣♣♣♣ ♣ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลฯ กล่าวเปิดการประชุม ...

[กลับไป]