ความรู้จากงานวิจัย

ความรู้จากงานวิจัย
ออนไลน์ในขณะนี้ 3 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ประชุมวิชาการ/กิจกรรมวิจัย ปี พ.ศ.2558  หน้าที่ 1

พัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ดำเนินงานพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการผลิต ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยจัดประชุมวิชาการ จำนวน 2 ครั้ง &&&&&&&&&&&&&&&&&& ครั้งที่ 1 “แนวทางการพัฒนาชุดโครงการวิจัยและกลยุทธ์บริหารการวิจัย” วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัลย์  เสนารัตน์ วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558  เวลา ...
ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนานักวิจัยต้นกล้า TRCN ครั้งที่ 2
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย   จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการพัฒนานักวิจัยต้นกล้า TRCN ครั้งที่ 2" วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558   เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  ---------------------------------------------------------------- เพื่อให้อาจารย์นำเสนอความก้าวหน้าของการพัฒนา โครงร่างการวิจัยและแลกเปลี่...
ประชุมวิชาการเรื่อง มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ : ความเป็นผู้นิพนธ์
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย จัดประชุมวิชาการเรื่อง “มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ : ความเป็นผู้นิพนธ์” เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558  เวลา 13.30 -15.30 น. ณ ห้องประชุมสงวนวรรณ  เฟื่องเพ็ชร  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยพยาบาลฯ  ** ***** ** ***** ** –— โดยมีศาสตราจารย์แพทย์หญิงวสี ตุลวรรธนะ –— สังกัดคณ...
ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนานักวิจัยต้นกล้า TRCN
คณะกรรมการวิจัย วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนานักวิจัยต้นกล้า TRCN”เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30 – 16.00 น.ณ ห้องประชุมนายเจริญ-คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ♣ ♣♣♣♣♣ ♣ ♣♣♣♣♣ ♣ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลฯ กล่าวเปิดการประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา ตากวิริยะนันท์ วิทยากรบรรยาย...

[กลับไป]