ความรู้จากงานวิจัย

ความรู้จากงานวิจัย
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ประชุมวิชาการ/กิจกรรมวิจัย ปี พ.ศ.2557  หน้าที่ 1

การจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาโครงการวิจัยเครือข่าย
การจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาโครงการวิจัยเครือข่าย" วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม 7/1 ตึก 7 ชั้น   วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ผู้แทนของวิทยาลัยพยาบาลฯ - วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร และคณะพยาบาลศาสตร์  ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 9 สถาบัน เข้าร่วมประชุมจำนวน 60 ท่าน ...
การจัดประชุมวิชาการเรื่อง มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
การจัดประชุมวิชาการ เรื่อง “มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ” วันที่ 14 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมสงวนวรรณ เฟื่องเพชร วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย วิทยาลัยพยาบาลฯ ดำเนินงานพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านจรรยาบรรณของนักวิจัย โดยการจัดประชุมวิชาการเรื่อง “มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ” บรรยายโดย นายแพทย์กิตติศักดิ์ กุลวิชิต วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 255...
การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง อนาตสุขภาพประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ
การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง “อนาตสุขภาพประชากร:การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ” ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ วิทยาลัยพยาบาลฯ สนับสนุนทุนให้อาจารย์จำนวน 3 คน ประกอบด้วย อาจารย์ ดร. นันทกา สวัสดิพานิช อาจารย์จารุณี นุ่มพูล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาพร จินันทุยา เข...
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย วิทยาลัยพยาบาลลฯ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Manuscript writing camps and Research project writing camps
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Manuscript writing camps and Research project writing camps” วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2557 ณ Royal Gems Golf Resort Salaya จังหวัดนครปฐม
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง “มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ”

[กลับไป]