ความรู้จากงานวิจัย

ความรู้จากงานวิจัย
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ประชุมวิชาการ/กิจกรรมวิจัย ปี พ.ศ.2555  หน้าที่ 1

การประชุมวิชาการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาโครงการวิจัยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ
การประชุมวิชาการ เรื่อง "แนวทางการพัฒนาโครงการวิจัยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ" วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555
ขอเชิญประชุมวิชาการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาโครงการวิจัยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอเชิญประชุมวิชาการ เรื่อง "แนวทางการพัฒนาโครงการวิจัยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ"
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิจัย

[กลับไป]