ความรู้จากงานวิจัย

ความรู้จากงานวิจัย
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัย  หน้าที่ 1

การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย ที่ขอรับทุนวิจัย จากสภากาชาดไทย
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์สภากาชาดไทย ได้กำหนดให้นักวิจัยท่านใดที่มีความประสงค์จะเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับจัดสรรทุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2563-2564 กรอกข้อมูลตามแบบสำรวจดังเอกสารแนบที่ส่งให้ และส่งเอกสารภายในวันศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น.ที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563           สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยสุขภาพ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติข้อที่ 1 เร่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสนองตอบต่อประเด็นเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศ และภารกิจของหน่วยงาน โดยรัฐลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่...
การยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2562
            ตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยของภาครัฐปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาควบคู่ไปกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนและเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไ...
คู่มือการลง Gantter เบื้องต้น
คู่มือการลง Gantter เบื้องต้น สำหรับการขอทุน สนย. โดยการลง Gantter จะใช้ในหัวข้อที่ 13 และ 14 ในแบบฟอร์ม B กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการทำ Gantter สามารถติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่หน่วยวิจัยและบริการวิชาการ
ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยชุดโครงการ \"อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร\"
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนคณาจารย์ส่งข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยชุดโครงการ "อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร" โดยสามารถจัดทำข้อเสนอเชิงหลักการส่งมายังอีเมล์ jittraporn.trf@gmail.com ภายในวันที่ 20 มกราคม 2560 (รอบแรก)   
Cerebos Awards 2016 มอบทุนสนับสนุน 500,000 บาท ต่อปี
ประกาศโครงการสนับสนุนทุนในการดำเนินงาน กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่สร้างสรรค์ สำหรับเด็กและเยาวชน
ขอบเขตการสนับสนุนทุนในการดำเนินงาน กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่สร้างสรรค์ สำหรับเด็กและเยาวชน สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สำนัก 6)  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ประจำปีงบประมาณ 2559 1. ความเป็นมา           ตามแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี (2558-2560) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่...
สภาการพยาบาล การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางการพยาบาล ประจำปี 2558
ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางการพยาบาล ประจำปี 2558 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ : www.tnc.or.th
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยฯ การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ปี พ.ศ.2558
ประกาศสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ปี พ.ศ.2558

[กลับไป]