ความรู้จากงานวิจัย

ความรู้จากงานวิจัย
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี พ.ศ. 2557

______________________________________________________________________________________________________.JPG

1. ชื่อโครงการ

       A study of difficulties experienced by Thai ostomates after hospital discharge

นักวิจัย

       Suwanna  Kittinouvarat

2. ชื่อโครงการ

        Experiences of Caregivers in Healthcare for and Social Support of HIV  Positive Children Attending Schools in Bangkok

นักวิจัย

        Duangkamol  Wattradul

        Ankana  Sriyaporn

3. ชื่อโครงการ

        กระบวนการไปทำงานต่างประเทศของพยาบาลไทย

นักวิจัย

        นันทกา  สวัสดิพานิช*

        นันทพันธ์  ชินล้ำประเสริฐ

        พิริยลักษณ์  ศิริศุภลักษณ์

         สุภาพร  วรรณสันทัด

         กฤษดา  แสวงดี

4. ชื่อโครงการ

         การจ้างงานและสภาพการทำงานในต่างประเทศตามการรับรู้ของพยาบาลไทย

นักวิจัย

         พิริยลักษณ์  ศิริศุภลักษณ์

         นันทกา  สวัสดิพานิช*

         สุภาพร  วรรณสันทัด

         นันทพันธ์  ชินล้ำประเสริฐ

 5. ชื่อโครงการ

          การถอดบทเรียนศูนย์เด็กเล็กต้นแบบในสถาบันการศึกษาพยาบาล

นักวิจัย

          เต็มดวง  บุญเปี่ยมศักดิ์*

          สมสิริ  รุ่งอมรรัตน์

          พิมพ์พาภรณ์  กลั่นกลิ่น

          ลดาวัลย์  ประทีปชัยกูร

          มณีรัตน์  ภาคธูป

          สุพรรณี  สุ่มเล็ก

          ชิดกมล  สังข์ทอง

6. ชื่อโครงการ

          การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค และการรับรู้ความสามารถกับพฤติกรรมการตรวจเต้านมตนเองของนักศึกษาพยาบาล

นักวิจัย

          เอมอร  ชินพัฒนะพงศา

          กนกวรรณ  สุวรรณปฏิกรณ์

7. ชื่อโครงการ

         การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ด้านการศึกษา สังคม และวัฒนธรรมผ่านความร่วมมือรวมพลังระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และชุมชนเขตปทุมวัน

นักวิจัย

      อวยพร  เรืองตระกูล

      กมลวรรณ  ตังธนกานนท์

      ปิยวรรณ  วิเศษสุวรรณภูมิ

      สุดประนอม  สมันตเวคิน*

      ดวงกมล  ไตรวิจิตรคุณ

      ชูพงศ์  ปัญจมะวัต

      วีระเทพ  ปทุมเจริญวัฒนา

      พรภัส  การะเกตุ

8.  ชื่อโครงการ

        ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางด้านสุขภาวะเกี่ยวกับโรคอ้วนกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายในเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน กรุงเทพมหานคร

นักวิจัย

          อารยา  ทิพย์วงศ์        

          จารุณี  นุ่มพูล*

9. ชื่อโครงการ

        ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

นักวิจัย

        ทัศนีย์  อรรถารส*

        จุไร  อภัยจิรรัตน์

        พิไลลักษณ์  โรจนประเสริฐ* 

10. ชื่อโครงการ

        ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบิดามารดาในการดูแลบุตรวัยเรียนที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานที่มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก

นักวิจัย

       จุรีย์  นฤมิตเลิศ

       เต็มดวง  บุญเปี่ยมศักดิ์

11. ชื่อโครงการ

       ผลของการเจริญสติปัฏฐานตามหลักพระพุทธศาสนาโดยการฝึกสติต่อการส่งเสริมสุขภาวะทางจิตของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3

นักวิจัย

       จุฑาภรณ์  ทองบุญชู*

        ดาลัด  ทวีทรัพย์

12. ชื่อโครงการ

       ผลของโปรแกรมการสอนและการติดตามทางโทรศัพท์ต่อพฤติกรรมการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดาและระยะเวลา

การเลี้ยงทารกด้วยนมมารดาอย่างเดียว

นักวิจัย

      อรนุช  เชาว์ปรีชา

      สุดประนอม  สมันตเวคิน

13. ชื่อโครงการ

      สมรรถนะพยาบาลสาธารณภัยตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

นักวิจัย

      กำไลรัตน์  เย็นสุจิตร

      รัตนา  พึ่งเสมา

ไฟล์แนบบทความ
 A study of difficulties experienced by Thai ostomates after hospital discharge [458 kb]
 Experiences of Caregivers in Healthcare for and Social Support of HIV Positive Children Attending Schools in Bangkok [480 kb]
 กระบวนการไปทำงานต่างประเทศของพยาบาลไทย [1551 kb]
 การจ้างงานและสภาพการทำงานในต่างประเทศตามการรับรู้ของพยาบาลไทย [1237 kb]
 การถอดบทเรียนศูนย์เด็กเล็กต้นแบบในสถาบันการศึกษาพยาบาล [598 kb]
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค และการรับรู้ความสามารถกับพฤติกรรมการตรวจเต้านมตนเองของนักศึกษาพยาบาล [674 kb]
 การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ด้านการศึกษา สังคม และวัฒนธรรมผ่านความร่วมมือรวมพลังระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และชุมชนเขตปทุมวัน [1065 kb]
 ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางด้านสุขภาวะเกี่ยวกับโรคอ้วนกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายในเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน กรุงเทพมหานคร [439 kb]
 ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น [597 kb]
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบิดามารดาในการดูแลบุตรวัยเรียนที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานที่มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก [539 kb]
  ผลของการเจริญสติปัฏฐานตามหลักพระพุทธศาสนาโดยการฝึกสติต่อการส่งเสริมสุขภาวะทางจิตของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 [792 kb]
 ผลของโปรแกรมการสอนและการติดตามทางโทรศัพท์ต่อพฤติกรรมการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดาและระยะเวลา การเลี้ยงทารกด้วยนมมารดาอย่างเดียว [1041 kb]
 สมรรถนะพยาบาลสาธารณภัยตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย [1368 kb]
[กลับไป]