ความรู้จากงานวิจัย

ความรู้จากงานวิจัย
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี พ.ศ. 2558

______________________________________________________________________________________________________.JPG

1.  ชื่อโครงการ

      A training module for evaluation capacity building of a health support organisation in Thailand

นักวิจัย

      Piyapong Khaikleng

      Suwimon Wongwanich 

      Kanit Sriklaub

      Haruthai Ajpru

      Sudpranorm Smuntavekin*

2.  ชื่อโครงการ

     Providers' perspectives in health services for people living with asymptomatic HIV/AIDS

นักวิจัย

    Anchalee N. Chutitorn

    Duangkamol  Wattradu

3.  ชื่อโครงการ

    การจัดบริการด้านสุขภาพของเรือนจำตามการรับรู้ของผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์

นักวิจัย

    ศุภาว์  เผือกเทศ

    นันทกา  สวัสดิพานิช

4.  ชื่อโครงการ

     การจัดบริการด้านสุขภาพสำหรับผู้ต้องขังหญิงหลังคลอดในเรือนจำ

นักวิจัย

    พิมพิไล  ทองไพบูลย์*

    นันทกา  สวัสดิพานิช*

    พิไลลักษณ์  โรจนประเสริฐ*

    สุภาพร  วรรณสันทัด

5.  ชื่อโครงการ

    การบูรณาการแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 : การรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์ผู้สอน

นักวิจัย

    ศรินรัตน์   วัฒนธรนันท์

    ปานจันทร์  ฐาปนกุลศักดิ์

6.  ชื่อโครงการ

     การบูรณาการแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

ตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์พยาบาล

นักวิจัย

    พิมพิไล  ทองไพบูลย์

    จูรีย์    นฤมิตเลิศ

7.  ชื่อโครงการ

    การประเมินผลการใช้ระบบ E-Audit ในการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

นักวิจัย

    เดือนทิพย์ เขษมโอภาส

    รณิดา สมิตานนท์

    ศุภนิตย์ สุดวิไล

8.  ชื่อโครงการ

     การรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลต่อการบูรณาการแนวคิดด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการรับรู้สมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลจิตเวช

นักวิจัย

    เครือวัลย์   ศรียารัตน์

    มณวิภา   สาครินทร์

9.  ชื่อโครงการ

      การรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์ต่อการบูรณาการแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ์ 1 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

นักวิจัย

    สุดประนอม   สมันตเวคิน

    อรนุช     เชาว์ปรีชา

10.  ชื่อโครงการ

     การรับรู้ของพยาบาลพี่เลี้ยงต่อการจัดการเรียนการสอน วิชาปฏิบัติการบริหารการพยาบาล

นักวิจัย

    เดือนทิพย์  เขษมโอภาส

    ธัญลักษณ์  บรรลิขิตกุล

    ปราณี      อัศวรัตน์

    ศรารินทร์   พิทธยะพงษ์

11.  ชื่อโครงการ

     การรับรู้สมรรถนะของตนเองในการปฏิบัติการพยาบาล วิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

นักวิจัย

     นิตยา  สมบัติแก้ว

     ภาวิดา  พุทธิขันธ์

12.  ชื่อโครงการ

     การศึกษาความพึงพอใจของเครือข่ายระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการให้การสนับสนุนของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

นักวิจัย

รสสุคนธ์   วาริทสกุล*

พิเชต      วงรอต

      ศิริอร      สินธุ

13.  ชื่อโครงการ

      การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคผักใบเขียวและความหนาแน่นของกระดูกแขนในผู้หญิงไทยวัยหมดประจำเดือน

นักวิจัย

      จุฑาภรณ์    ทองบุญชู*

      ดรุณี         อุเทนนาม

      เชาวนี       ชูพีรัชน์

      อัญชลี       ตั้งตรงจิต

      เบ็ญจลักษณ์ ผลรัตน์

      แสงชัย       พฤทธิพันธุ์

      รังสรรค์      ตั้งตรงจิต

14.  ชื่อโครงการ

     ความสัมพันธ์ระหว่างพลังทักษะในการจัดการกับสิ่งเร้า ความคิดเชิงบวก และความทุกข์ทรมานทางจิตใจของนักศึกษาพยาบาลที่มีประสบการณ์อุทกภัยโดยตรง

นักวิจัย

     สุขุมา  ฐิติพลธำรง

15.  ชื่อโครงการ

     ความสัมพันธ์ระหว่างพลังสุขภาพจิตกับการรับรู้ความสามารถของตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

นักวิจัย

     เครือวัลย์  ศรียารัตน์

     วีณา  เจี๊ยบนา

16.  ชื่อโครงการ

      นโยบายและการดูแลสุขภาพเด็กติดผู้ต้องขังตามการรับรู้ของมารดา

นักวิจัย

     พิไลลักษณ์  โรจนประเสริฐ*

     พิมพิไล  ทองไพบูลย์*

     สุภาพร  วรรณสันทัด

     นันทกา  สวัสดิพานิช*

17.  ชื่อโครงการ

     ประสบการณ์การทำงานของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในระบบราชทัณฑ์ของไทย

นักวิจัย

    นันทกา   สวัสดิพานิช*

    ศุภาว์     เผือกเทศ*

    อังคณา   สริยาภรณ์

    ชุลีพร    เชาวร์เมธากิจ

18.  ชื่อโครงการ

     ประสิทธิผลของการเรียนการสอนโดยการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ต่อการใฝ่รู้และความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล

นักวิจัย

     วรรณเพ็ญ   อินทร์แก้ว*

     สมจินดา     ชมพูนุท*

19.   ชื่อโครงการ

     ประสิทธิผลของรูปแบบการมีส่วนร่วมของครอบครัวเพื่อครอบครัวไทยไร้ควันบุหรี่

นักวิจัย

     เดือนทิพย์   เขษมโอภาส*

     พิไลลักษณ์  โรจนประเสริฐ*

20.  ชื่อโครงการ

     ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในงานการแพทย์ฉุกเฉินของผู้ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย

นักวิจัย

รสสุคนธ์   วาริทสกุล*

      พิเชต      วงรอต

21.  ชื่อโครงการ

       ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุของมีคมของนักศึกษาพยาบาลวิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน

นักวิจัย

     ภาวิดา  พุทธิขันธ์

     ศธัญญา  ธิติศักดิ์

22.  ชื่อโครงการ

       ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิต ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ

นักวิจัย

       เอมอร  แสงศิริ

      ดวงกมล  วัตราดุลย์*

      สุธานิธิ  กาญจนกุล

      ศรีรัตน์  ณัฐธำรงกุล

      สถิตพร  นพพลับ

      สอาด  วงศ์อนันต์นนท์

23.  ชื่อโครงการ

       ผลของการใช้จินตนาการบำบัดและการกดจุดต่ออาการคลื่นไส้ ขย้อนและอาเจียนในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดและ/หรือรังสีรักษา

นักวิจัย

       ชมพูนุท  พงษ์ศิริ*

       ปราณี  อัศวรัตน์*

       วาสนา  อิศรางกูร ณ อยุธยา

24.  ชื่อโครงการ

      ผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยวงจรคุณภาพเดมมิ่งต่อการรับรู้สมรรถนะและความผาสุกในการเรียนของนักศึกษาพยาบาล วิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

นักวิจัย

      เดือนทิพย์   เขษมโอภาส

      ปณิชา   บุญสวัสดิ์

25.  ชื่อโครงการ

      ผลของรูปแบบการหย่าเครื่องช่วยหายใจร่วมกับแรงสนับสนุนจากครอบครัวต่อความสำเร็จ และระยะเวลาที่ใช้ในการหย่าเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยที่มีภาวะการหายใจล้มเหลว 

นักวิจัย

      ศุภลักษ์  คูณศรี

      ทวีศักดิ์  กสิผล

      ดวงกมล  วัตราดุลย์*

      รัชนี  นามจันทรา

26.  ชื่อโครงการ

      ผลของโปรแกรมการทบทวนความรู้ต่อความรู้และการรับรู้ความสามารถในการเรียนรายวิชาการรักษาโรคเบื้องต้นของนักศึกษาพยาบาล

นักวิจัย

     เอมอร  ชินพัฒนะพงศา

     สมจิตร์  นคราพานิช

     รัตนา  พึ่งเสมา

27.  ชื่อโครงการ

      ผลของโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด

นักวิจัย

     เพ็ญจันทร์  แสนประสาน

     ดวงกมล  วัตราดุลย์

      วรณิช  พัวไพโรจน์

      กนกพร  แจ่มสมบูรณ์

      ลัดดาวัลย์  เตชางกูร

      ยุพา  อยู่ยืน

28.  ชื่อโครงการ

      ผลของโปรแกรมสร้างเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองและทักษะในการจัดโครงการเตรียมความพร้อมรับอุทกภัยของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

นักวิจัย

      อังศนา   คล้ายสุข

      เครือวัลย์ ศรียารัตน์

29.   ชื่อโครงการ

      ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อความเชื่อด้านสุขภาพและระยะเวลาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

นักวิจัย

    อัมพร    เกษมสุข

    เต็มดวง  บุญเปี่ยมศักดิ์*

    วันเพ็ญ  สุขส่ง

30.   ชื่อโครงการ

     ภาวะสุขภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด กรณีศึกษา : ตำบลคูบางหลวง จังหวัดปทุมธานี

นักวิจัย

    เพ็ญจันทร์  แสนประสาน

     ดวงกมล  วัตราดุลย์*

     กนกพร  แจ่มสมบูรณ์

     วรณิช  พัวไพโรจน์

     ปัทมา  พีระพันธ์

     ยุพา  อยู่ยืน

31.  ชื่อโครงการ 

แรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปทำงานต่างประเทศตามมุมมองของพยาบาลไทย

นักวิจัย 

สุภาพร    วรรณสันทัด

นันทพันธ์   ชินล้ำประเสริฐ

พิริยลักษณ์   ศิริศุภลักษณ์

นันทกา      สวัสดิพานิช*

กฤษดา    แสวงดี


ไฟล์แนบบทความ
 A training module for evaluation capacity building of a health support organisation in Thailand [539 kb]
 การจัดบริการด้านสุขภาพของเรือนจำตามการรับรู้ของผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ [581 kb]
 การจัดบริการด้านสุขภาพสำหรับผู้ต้องขังหญิงหลังคลอดในเรือนจำ [886 kb]
 การบูรณาการแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 : การรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์ผู้สอน [1331 kb]
 Providers\' perspectives in health services for people living with asymptomatic HIV/AIDS [1133 kb]
 การบูรณาการแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์พยาบาล [2053 kb]
  การประเมินผลการใช้ระบบ E-Audit ในการตรวจประเมินคุณภาพภายใน [934 kb]
 การรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลต่อการบูรณาการแนวคิดด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการรับรู้สมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลจิตเวช [2101 kb]
 การรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์ต่อการบูรณาการแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ์ 1 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย [2126 kb]
 การรับรู้ของพยาบาลพี่เลี้ยงต่อการจัดการเรียนการสอน วิชาปฏิบัติการบริหารการพยาบาล [2327 kb]
 การรับรู้สมรรถนะของตนเองในการปฏิบัติการพยาบาล วิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย  [1033 kb]
 การศึกษาความพึงพอใจของเครือข่ายระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการให้การสนับสนุนของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ [2152 kb]
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคผักใบเขียวและความหนาแน่นของกระดูกแขนในผู้หญิงไทยวัยหมดประจำเดือน [1153 kb]
  ความสัมพันธ์ระหว่างพลังทักษะในการจัดการกับสิ่งเร้า ความคิดเชิงบวก และความทุกข์ทรมานทางจิตใจของนักศึกษาพยาบาลที่มีประสบการณ์อุทกภัยโดยตรง [528 kb]
 ความสัมพันธ์ระหว่างพลังสุขภาพจิตกับการรับรู้ความสามารถของตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช ของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย [1083 kb]
 นโยบายและการดูแลสุขภาพเด็กติดผู้ต้องขังตามการรับรู้ของมารดา [988 kb]
 ประสบการณ์การทำงานของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในระบบราชทัณฑ์ของไทย [482 kb]
 ประสิทธิผลของการเรียนการสอนโดยการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ต่อการใฝ่รู้และความสามารถในการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล [955 kb]
 ประสิทธิผลของรูปแบบการมีส่วนร่วมของครอบครัวเพื่อครอบครัวไทยไร้ควันบุหรี่ [1241 kb]
 ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในงานการแพทย์ฉุกเฉินของผู้ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย [1779 kb]
 จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุของมีคมของนักศึกษาพยาบาลวิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน [1101 kb]
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิต ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ [1015 kb]
 ผลของการใช้จินตนาการบำบัดและการกดจุดต่ออาการคลื่นไส้ ขย้อนและอาเจียนในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดและ/หรือรังสีรักษา [460 kb]
 ผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยวงจรคุณภาพเดมมิ่งต่อการรับรู้สมรรถนะและความผาสุกในการเรียนของนักศึกษาพยาบาล วิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย [2227 kb]
 ผลของรูปแบบการหย่าเครื่องช่วยหายใจร่วมกับแรงสนับสนุนจากครอบครัวต่อความสำเร็จ และระยะเวลาที่ใช้ในการหย่าเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยที่มีภาวะการหายใจล้มเหลว  [1359 kb]
 ผลของโปรแกรมการทบทวนความรู้ต่อความรู้และการรับรู้ความสามารถในการเรียนรายวิชาการรักษาโรคเบื้องต้นของนักศึกษาพยาบาล [641 kb]
 ผลของโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด [1293 kb]
 ผลของโปรแกรมสร้างเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองและทักษะในการจัดโครงการเตรียมความพร้อมรับอุทกภัยของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา [866 kb]
 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อความเชื่อด้านสุขภาพและระยะเวลาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา [1566 kb]
 ภาวะสุขภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด กรณีศึกษา : ตำบลคูบางหลวง จังหวัดปทุมธานี [1263 kb]
 แรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปทำงานต่างประเทศตามมุมมองของพยาบาลไทย  [1352 kb]
[กลับไป]