ความรู้จากงานวิจัย

ความรู้จากงานวิจัย
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี พ.ศ. 2556

______________________________________________________________________________________________________.JPG

1. ชื่อโครงการ

     การบูรณาการแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาล : ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

นักวิจัย

     จอนผะจง  เพ็งจาด

      เต็มดวง   บุญเปี่ยมศักดิ์

2. ชื่อโครงการ

     การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเลือกสรร

นักวิจัย

      ศิริพร     พุทธรังษี

      ฐาปณีย์   น้ำเพชร

      มลธิรา    อุดชุมพิสัย

3. ชื่อโครงการ

     การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในหน่วยวิกฤต : มุมมองของนักศึกษาพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

นักวิจัย

      ดวงกมล วัตราดุลย์

      นิตยา สมบัติแก้ว

4. ชื่อโครงการ

     การรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์พยาบาลต่อการบูรณาการแนวคิดสร้างเสริมสุขภาพในการจัดการเรียนการสอน วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 1

นักวิจัย

      ฐาปณีย์ น้ำเพชร

      ศุทธิจิต ภูมิวัฒนะ

      ดวงกมล วัตราดุลย์

5. ชื่อโครงการ

     ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย และภาวะโภชนาการของนักเรียนประถมศึกษา

นักวิจัย

      ภัสรา คิรินทร์ภาณุ

      กำไลรัตน์ เย็นสุจิตร

6. ชื่อโครงการ

     ผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการสอนแบบสะท้อนคิดเรื่องการพยาบาลเด้กป่วยที่ได้รับการสวนหัวใจต่อความรู้ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล

นักวิจัย

      พิไลลักษณ์   โรจนประเสริฐ

      เต็มดวง       บุญเปี่ยมศักดิ์

7. ชื่อโครงการ

     ผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำต่อความรู้และการตัดสินใจทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาล

นักวิจัย

     โรส      ภักดีโต

     นันทกา  สวัสดิพานิช

     ราตรี     สัณฑิติ

8. ชื่อโครงการ

รูปแบบการสร้างเสริมพฤติกรรมการป้องกันการตั้งคครภ์ไม่พึงประสงค์แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ

นักวิจัย

สมพิศ  ใยสุ่น

ปรียารัตน์  รัตนวิบูลย์

9. ชื่อโครงการ

     สภาพที่พักในการจัดศูนย์อพยพสำหรับผู้ประสบอุทกภัย : มุมมองของเด็กและผู้ปกครอง

นักวิจัย

      นันทกา สวัสดิพานิช

      จุไร อภัยจิรรัตน์

10. ชื่อโครงการ

     การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนโดยครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม

นักวิจัย

      ทัศนีย์   อรรถารส

      เต็มดวง  บุญเปี่ยมศักดิ์

ไฟล์แนบบทความ
 การบูรณาการแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาล : ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ [4710 kb]
 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเลือกสรร [891 kb]
 การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในหน่วยวิกฤต : มุมมองของนักศึกษาพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย [513 kb]
 การรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์พยาบาลต่อการบูรณาการแนวคิดสร้างเสริมสุขภาพในการจัดการเรียนการสอน วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 [948 kb]
  สภาพที่พักในการจัดศูนย์อพยพสำหรับผู้ประสบอุทกภัย : มุมมองของเด็กและผู้ปกครอง [856 kb]
 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนโดยครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม [858 kb]
[กลับไป]