ความรู้จากงานวิจัย

ความรู้จากงานวิจัย
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี พ.ศ. 2555

______________________________________________________________________________________________________.JPG

1. ชื่อโครงการ

Health-related quality of life of patients living with ostomy in Thailand and cost implication

นักวิจัย

Suppamas Maneesin

Pichet Sampatanukul

Somrat Lertmaharit

Chatchanat Na Nagara

Kriangsak Prasopsanti

2. ชื่อโครงการ

กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพแบบมุ่งผลลัพธ์ : กรณีศึกษาสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดบุรีรัมย์

นักวิจัย

        อุสาห์  พฤฒิจิระวงศ์

        โกเมนทร์  ทิวทอง

        นงลักษณ์  สุวิสิษฐ์*

3. ชื่อโครงการ

       การบูรณาการแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพในการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

นักวิจัย

       สมทรง   จิระวรานนท์

       มลธิรา    อุดชุมพิสัย

4. ชื่อโครงการ

     การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรคและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของครูผู้ฝึกอบรมในโครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริการด้านสุขภาพแบบองค์รวมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิใน 6 จังหวัดภาคใต้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

นักวิจัย

     พิไลลักษณ์ โรจนประเสริฐ

    จุไร อภัยจิรรัตน์

5. ชื่อโครงการ

การวิเคราะห์วรรณกรรมเรื่อง การศึกษารูปแบบการส่งเสริมการเลิกบุหรี่ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอดและครอบครัว

นักวิจัย

วาสนา   เลอวิทย์วรพงศ์

พรทิพย์   ชีวะพัฒน์

6. ชื่อโครงการ

การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษาเพื่อครอบครัวปลอดบุหรี่

นักวิจัย

เดือนทิพย์   เขษมโอภาส

พรทิพย์   ชีวะพัฒน์

7. ชื่อโครงการ

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ

นักวิจัย

อรชร ศรีไทยล้วน

ดวงกมล วัตราดุลย์


8. ชื่อโครงการ

ประสิทธิผลของกิจกรรมค่ายส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนเพื่อห่างไกลโรคอ้วนต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองที่มีต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายและภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

นักวิจัย

จารุณี   นุ่มพูล

ศธัญญา   ธิติศักดิ์

9. ชื่อโครงการ

ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการช่วยเลิกบุหรี่ของสมาชิกครอบครัวผู้สูบบุหรี่ของหญิงตั้งครรภ์ ที่มารับบริการในคลินิกฝากครรภ์ โรงพยาบาลสามพราน จังหวัดนครปฐม

นักวิจัย

พัชรี  เกษรบุญนาค

อัปสร  สุริยะพันธ์

ศธัญญา  ธิติศักดิ์

10. ชื่อโครงการ

ปัจจัยทำนายภาวะแทรกซ้อนระยะหลังผ่าตัดของผู้ป่วยมะเร็งระบบทางเดินอาหาร

นักวิจัย

ประภาพร จินันทุยา

บุญชู ศิริจินดากุล


11. ชื่อโครงการ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการช่วยเลิกบุหรี่ของสมาชิกครอบครัวผู้สูบบุหรี่ที่มารับบริการในโรงพยาบาลของรัฐ

นักวิจัย

ศธัญญา   ธิติศักดิ์

พิไลลักษณ์   โรจนประเสริฐ

12. ชื่อโครงการ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเลิกบุหรี่ของผู้สูบบุหรี่ที่อยู่ในครอบครัวผู้ที่มารับบริการในคลินิกฝากครรภ์ หน่วยหลังคลอดและคลินิกสุขภาพเด็กดีในโรงพยาบาลของรัฐ

นักวิจัย

วาริศา วิเศษสรรพ์

ชมพูนุช พงษ์ศิริ

13. ชื่อโครงการ

     ผลการดูแลสุขภาพแนวผสมผสานโดยใช้พลังสัมผัสต่อความเหนื่อยล้าและความทุกข์ทรมานจากอาการในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดและหรือรังสีรักษา

นักวิจัย

     วรรณฤดี  ภู่ทอง

     จุรีย์       นฤมิตเลิศ

14. ชื่อโครงการ

ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การอภิปรายกลุ่มร่วมกับสุนทรียสนทนา ต่อการตัดสินใจและการรับรู้สมรรถนะในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

นักวิจัย

บุหงา   ตโนภาส

ชลดา   จันทร์ขาว

15. ชื่อโครงการ

ผลของการใช้แนวปฏิบัติการดูแลช่องปากในผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจต่อพฤติกรรมการปฏิบัติการพยาบาลในผู้ป่วยวิกฤต

นักวิจัย

อัจนา แทนขำ

กนกพร จิวประสาท

ดวงกมล วัตราดุลย์

16. ชื่อโครงการ

ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจในการส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร พฤติกรรมการออกกำลังกายและภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นักวิจัย

สมจิตร์ นคราพานิช

รัตนา พึ่งเสมา

กนกวรรณ สุวรรณปฏิกรณ์

17. ชื่อโครงการ

พลังสุขภาพจิต ความฉลาดทางอารมณ์ และความเครียดของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

นักวิจัย

สมจินดา ชมพูนุท

วรรณเพ็ญ อินทร์แก้ว


18. ชื่อโครงการ

     ภาวะสุขภาพและความต้องการการบริการของผู้สูงอายุ ชุมชนคลองเตย

นักวิจัย

      ผศ.วรรณเพ็ญ อินทร์แก้ว

      อ.ดร.ม.ล.สมจินดา ชมพูนุท

ไฟล์แนบบทความ
 Health-related quality of life of patients living with ostomy in Thailand and cost implication [504 kb]
  กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพแบบมุ่งผลลัพธ์ : กรณีศึกษาสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดบุรีรัมย์ [948 kb]
 การบูรณาการแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพในการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย [758 kb]
 การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรคและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของครูผู้ฝึกอบรมในโครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริการด้านสุขภาพแบบองค์รวมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิใน 6 จังหวัดภาคใต้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน [865 kb]
 การวิเคราะห์วรรณกรรมเรื่อง การศึกษารูปแบบการส่งเสริมการเลิกบุหรี่ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอดและครอบครัว [1460 kb]
 การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการให้คำปรึกษาเพื่อครอบครัวปลอดบุหรี่ [1145 kb]
 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ [586 kb]
 ประสิทธิผลของกิจกรรมค่ายส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนเพื่อห่างไกลโรคอ้วนต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองที่มีต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายและภาวะโภชนาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม [680 kb]
 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการช่วยเลิกบุหรี่ของสมาชิกครอบครัวผู้สูบบุหรี่ของหญิงตั้งครรภ์ ที่มารับบริการในคลินิกฝากครรภ์ โรงพยาบาลสามพราน จังหวัดนครปฐม [839 kb]
 ปัจจัยทำนายภาวะแทรกซ้อนระยะหลังผ่าตัดของผู้ป่วยมะเร็งระบบทางเดินอาหาร [1237 kb]
 ภาวะสุขภาพและความต้องการการบริการของผู้สูงอายุ ชุมชนคลองเตย [788 kb]
[กลับไป]