ความรู้จากงานวิจัย

ความรู้จากงานวิจัย
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี พ.ศ. 2554

______________________________________________________________________________________________________.JPG

1. ชื่อโครงการ

  รูปแบบการดูแลต่อเนื่องในเด็กที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง

นักวิจัย

ทัศนีย์ อรรถารส

จุไร อภัยจิรรัตน์ 

2. ชื่อโครงการ

ผลของโปรแกรมการจัดการความเครียดต่อระดับความเครียดของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพยาบาล

นักวิจัย

ศศิธร เจริญวุฒิพงศ์

ดวงกมล วัตราดุลย์ 

3. ชื่อโครงการ

      Development of a self-care empowerment model for patients with faecal diversion

นักวิจัย

      Suwanna Kittinouvarat

      Somsri Charoenlar

Wipaporn Aeksiriwaranon

4. ชื่อโครงการ

      การพัฒนาแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อบริการพยาบาล

นักวิจัย

นงลักษณ์ สุวิสิษฐ์

สมจิต หนุเจริญกุล

5.   ชื่อโครงการ

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่รับการรักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้อง

นักวิจัย

รสสุคนธ์   วาริทสกุล*

ศิริอร       สินธุ

อรวมน     ศรียุกตศุทธ


ไฟล์แนบบทความ
 รูปแบบการดูแลต่อเนื่องในเด็กที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง [642 kb]
 ผลของโปรแกรมการจัดการความเครียดต่อระดับความเครียดของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพยาบาล [995 kb]
 Development of a self-care empowerment model for patients with faecal diversion [580 kb]
 การพัฒนาแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อบริการพยาบาล  [637 kb]
 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่รับการรักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้อง [558 kb]
[กลับไป]