ความรู้จากงานวิจัย

ความรู้จากงานวิจัย
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย ที่ขอรับทุนวิจัย จากสภากาชาดไทย


สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์สภากาชาดไทย ได้กำหนดให้นักวิจัยท่านใดที่มีความประสงค์จะเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับจัดสรรทุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2563-2564 กรอกข้อมูลตามแบบสำรวจดังเอกสารแนบที่ส่งให้ และส่งเอกสารภายในวันศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น.ที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  

[กลับไป]