ความรู้จากงานวิจัย

ความรู้จากงานวิจัย
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
การอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน (Research Ethics in Human Course)


กำหนดการ
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

การอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน (Research Ethics in Human Course)

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ณ ห้องประชุมพันเอก นายแพทย์เยื้อง – ท่านผู้หญิงประเทือง คชภักดี (802/4) ชั้น 8

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทรา สภากาชาดไทย

*********************************

เวล08.15 08.45 น.

ลงทะเบียน

เวลา 08.45 09.00 น.

กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม

โดย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

พิธีเปิดการประชุม

โดย อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

เวลา 09.00 – 10.00 น.

ความเป็นมาของแนวคิดจริยธรรมการวิจัยในคน มาตรฐานสากลและประเทศไทย

หลักจริยธรรมวิจัยพื้นฐาน และองค์ประกอบ

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จอนผะจง เพ็งจาด

รองประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สถาบันการพยาบาลฯ

เวลา 10.00 – 12.00 น.

เหตุผลและความจำเป็นของการพิจารณาระเบียบวิธีวิจัย

กระบวนการขอความยินยอม ความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับของข้อมูล

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. กัญญดา ประจุศิลป

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน กลุ่มสหสถาบัน ชุดที่ 1

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ ดร.สุจรรยา โลหาชีวะ
เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สถาบันการพยาบาลฯ

เวลา 12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 13.30 น.

ขั้นตอนการขอประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

โดย นางสาวสมฤทัย ไชยอักษร

นักจัดการงานวิจัย

เวลา 13.30 – 14.30 น.

จริยธรรมของนักวิจัย

โดย รองศาสตราจารย์ นพ.ปรีดา ทัศนประดิษฐ์

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สถาบันการพยาบาลฯ

ประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน กลุ่มสหสถาบัน ชุดที่ 1

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลา 14.30 – 16.30 น.

ตัวอย่างโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาประเด็นจริยธรรม

โดย รองศาสตราจารย์ นพ.ปรีดา ทัศนประดิษฐ์

รองศาสตราจารย์ ดร.จอนผะจง เพ็งจาด

อาจารย์ ดร.อารยา เจรนุกูล

อาจารย์ ดร.สุจรรยา โลหาชีวะ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สถาบันการพยาบาลฯ

ไฟล์แนบบทความ
 Download [33 kb]
[กลับไป]