ความรู้จากงานวิจัย

ความรู้จากงานวิจัย
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัยและนวัตกรรม


ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมจึงเห็นควรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัยและนวัตกรรม: การพัฒนาศักยภาพการเขียนข้อเสนอเชิงหลักการเพื่อขอรับทุนวิจัยมุ่เน้นให้บุคลากรของสถาบันมีความรู้ ความเข้าใจเทคนิคและวิธีการเขียนข้อเสนอแบบบูรณาการ ให้ตรงตามยุทธศาสตร์และหลักเกณฑ์ของแหล่ สนับสนุนทุนวิจัยแต่ละประเภทวมถึงได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท งานด้านวิจัยและ นวัตกรรมด้านการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยระหว่างบุคลากรที่มีประสบการณ์เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากร ของสถาบันให้มีความเข้มแข็งด้านการวิจัยและรองรับการเปลี่ยนสถานภาพเป็นสถาบันและเพื่อให้สถาบันมี การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้น

ไฟล์แนบบทความ
 Download [457 kb]
[กลับไป]