ความรู้จากงานวิจัย

ความรู้จากงานวิจัย
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2563.jpg

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563

          สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยสุขภาพ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติข้อที่ 1
เร่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสนองตอบต่อประเด็นเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศ
และภารกิจของหน่วยงาน โดยรัฐลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน 

 1. ผู้ขอรับทุนทำงานในหน่วยงานของรัฐ/ ภายใต้กำกับของรัฐ/ ภาคเอกชน หรือนักวิชาการอิสระ  

 2. ผู้วิจัยหลัก (หัวหน้าโครงการ) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท รวมถึงมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในสาขาวิจัยที่รับทุน

 3. เป็นผู้มีความพร้อมในด้านเวลาและ สามารถดำเนินงานวิจัยได้สำเร็จลุล่วงตามระยะเวลาโครงการ รวมทั้งประสานงานร่วมกับ ผู้ใช้ประโยชน์จากการวิจัย เพื่อผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์

 4. กรณีที่หัวหน้าโครงการมีประวัติในการบริหารโครงการอยู่ในทะเบียนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สวรส. จะขอไม่พิจารณาข้อเสนอโครงการนั้นตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2557 ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 (ในราชกิจจานุเบกษา หน้า 4 เล่ม 131
  ตอนที่ 78 ก วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557

  เงื่อนไขการยื่นเสนอข้อเสนอโครงการ

  1. ยื่นในนามหัวหน้าโครงการเท่านั้น เพื่อเป็นการรับรองว่าข้อมูลที่เสนอมามีความถูกต้อง ครบถ้วนตรงกันทั้งในระบบและในไฟล์แนบ

  2. หัวหน้าโครงการ สามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ไม่เกิน 2 โครงการ

  3. เป็นโครงการ/แผนงานวิจัย ที่ใช้ระยะเวลาดำเนินการวิจัยไม่เกิน 2 ปี (1 แผนงาน หมายถึง โครงการวิจัยไม่น้อยกว่า 2 โครงการ)

  4. รับข้อเสนอโครงการเฉพาะภาษาไทยเท่านั้น และข้อเสนอโครงการต้องไม่ใช่วิทยานิพนธ์ปริญญาโท หรือปริญญาเอก

  5. กรณีโครงการที่เป็นการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ สามารถส่งข้อเสนอโครงการได้โดยยังไม่ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เว้นแต่เมื่อได้รับการพิจารณาสนับสนุนให้ทุนวิจัยแล้ว จำเป็นต้องแสดงหลักฐานการยื่นขอการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ก่อนการทำข้อตกลง

  6. ผู้ขอรับทุนจะต้องไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานต่างๆ ของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สวรส. โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

  7. การกำหนดงบประมาณของโครงการ ให้เป็นไปตามคู่มือบริหารจัดการงานวิจัยของ สวรส. ประกาศ
   ณ เดือนธันวาคม 2560 (https://www.hsri.or.th/researcher/download/guide/detail/5184)

  8. ยื่นผ่านทางเว็บไซต์ (http://www.hsri.or.th/proposal63) เพียงช่องทางเดียว เมื่อท่านคลิกเลือก “ยืนยันข้อเสนอโครงการ”แล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ ดังนั้น กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน ก่อนนส่งข้อเสนอโครงการ

  9. หัวหน้าโครงการ ต้องมีข้อมูลทะเบียนประวัติในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ - NRMS (ลงทะเบียนนักวิจัย)(ตรวจเช็ค)

  10. การ upload file ข้อเสนอโครงการต้องใช้แบบฟอร์มตามที่กำหนดเท่านั้น โดยไม่ต้องแนบหนังสือนำส่ง และไม่ต้องส่งข้อเสนอโครงการฉบับ Hard Copy มายัง สวรส. ทั้งนี้ สวรส. ถือว่าข้อเสนอโครงการที่เสนอมานั้น ผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าองค์กร และ คณะผู้วิจัยเรียบร้อยแล้ว หากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับข้อเสนอดังกล่าวจากคณะผู้วิจัย สวรส.ขอสงวนสิทธิในการสนับสนุนทุนวิจัย

[กลับไป]