ความรู้จากงานวิจัย

ความรู้จากงานวิจัย
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
การยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน

การยื่นขอรับการพิจารณาโครงการใหม่ 

2.JPG

การเตรียมเอกสารขอรับการพิจารณาโครงการใหม่

3.JPG

F-STIN-01-1       บันทึกเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในคน
                       สำหรับบุคลากรสังกัดสถาบัน

F-STIN-01-2       แบบบันทึกเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในคน
                       สำหรับบุคลากรภายนอกสถาบัน

F-STIN-02          แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในคน

F-STIN-03          เอกสารชี้แจงข้อมูลสำหรับอาสาสมัครวิจัย (Participant Information Sheet)

F-STIN-04-1       เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยโดยได้รับการบอกกล่าวและเต็มใจ
                       (
Informed Consent Form)

F-STIN-04-2       เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยโดยได้รับการบอกกล่าวและเต็มใจ
                       กรณีที่อาสาสมัครวิจัยยังไม่บรรลุนิติภาวะ

F-STIN-04-3       เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยโดยได้รับการบอกกล่าวและเต็มใจ
                       กรณีที่อาสาสมัครวิจัยเป็นบุคคลอ่อนด้อยในความสามารถการตัดสินใจด้วยตนเอง

F-STIN-05          แบบรายงานความก้าวหน้าในการเก็บข้อมูลสำหรับโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรอง

F-STIN-06          แบบเสนอขอต่ออายุการรับรองโครงการวิจัย

F-STIN-07          แบบสรุปแจ้งปิดโครงการวิจัย

F-STIN-08          แบบเสนอขอรับการทบทวนพิจารณาส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย (Protocol Amendment)

F-STIN-09          แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรอง (Adverse Event Report)

F-STIN-10-1       แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอขอรับ
                       การรับรองจริยธรรมการวิจัย สำหรับบุคลากรสังกัดสถาบัน

F-STIN-10-2       แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอขอรับ
                       การรับรองจริยธรรมการวิจัย สำหรับบุคลากรภายนอกสถาบัน

แบบรายการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร

ขั้นตอนการยื่นแก้ไขเอกสารจริยธรรมการวิจัย

flow_comment.JPG

form_comment.JPG

แบบบันทึกข้อความแก้ไขเอกสารจริยธรรมการวิจัย

แบบฟอร์มการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

แบบรายการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร

[กลับไป]