ความรู้จากงานวิจัย

ความรู้จากงานวิจัย
ออนไลน์ในขณะนี้ 3 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563

_______________________________________________________63_____________1_2.jpg

          ตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้กำหนดให้ทุกหน่วยงาน จัดทำข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) สำหรับแผนบูรณาการวิจัย และนวัตกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป้าหมายที่ ๑ และ ๒ ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทำข้อเสนอเชิงหลักการแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและส่งข้อเสนอเชิงหลักการ ได้ที่ www.nrms.go.th  และขอให้จัดส่งข้อเสนอตามข้อ ๑ ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) ตั้งแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑ พร้อมทั้งจัดทำหนังสือนำส่งการขอรับงบประมาณวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ และรายงานบัญชีโครงการวิจัยและนวัตกรรม (บวน.) ส่งมายังกองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย วช. ภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑  

ในการนี้ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมขอประชาสัมพันธ์ให้นักวิจัย  ส่งข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) สำหรับแผนบูรณาการวิจัย และนวัตกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป้าหมายที่ ๑ และ ๒
ภายในวันและเวลาที่กำหนด 
ไฟล์แนบบทความ
 1.ร่าง-ต้นไม้-แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [268 kb]
 2.แนวทางการเสนอของบประมาณแผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [1227 kb]
 3.วิจัยและนวัตกรรมเชิงรุก_Prof.Sirirurg [985 kb]
 4.วิจัยและนวัตกรรมเชิงรุก-Dr.Yada-Mukdapitak [5132 kb]
 5.ระบบบริหารและการติดตามประเมินผลการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ_Dr Siriporn [6311 kb]
 6.ระบบบริหารและการติดตามประเมินผลการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ_Dr Wiparat [2284 kb]
 7.แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการสำหรับโครงการ [13 kb]
 8.แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) [20 kb]
 9.ข่าว วช. [1225 kb]
[กลับไป]