ความรู้จากงานวิจัย

ความรู้จากงานวิจัย
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี พ.ศ. 2561


1.ชื่อโครงการ

Development of healthcare facility standards for Thai female inmates

นักวิจัย

Nantaga Sawasdipanich*

Supa Puektes*

Supaporn Wannasuntad

Ankana Sriyaporn

Chulepon Chawmathagit

Jirapa Sintunava

Gamjad Paungsawad

2.ชื่อโครงการ

ผลของโปรแกรมการเตรียมพร้อมรับแผ่นดินไหวต่อความรู้และการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเตรียมพร้อมรับแผ่นดินไหวของบุคลากร สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

นักวิจัย

ปัญจพาณ์ สุขโข

กําไลรัตน์ เย็นสุจิตร

พิไลลักษณ์ โรจนประเสริฐ

นันทิยา แสงทรงฤทธิ์

ชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์

3.ชื่อโครงการ

ผลของโปรแกรมกิจกรรมศิลปะต่อภาวะซึมเศร้าและการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร

นักวิจัย

เนตดา วงศ์ทองมานะ*

ศิริยุพา นันสุนานนท์

4.ชื่อโครงการ

ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

นักวิจัย

อุษา วงศ์พินิจ

พรพิมล อาภาสสกุล

5.ชื่อโครงการ

ปัจจัยส่งเสริมการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดในโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองระบบการดูแลเครือข่ายในชุมชน (PNG) : การวิจัยเชิงคุณภาพ

นักวิจัย

เพ็ญจันทร์ แสนประสาน

ดวงกมล วัตราดุลย์

นัชชา สุนทรสวัสดิ์

นวลใย พิศชาติ

6. ชื่อโครงการ

ผลของการเรียนแบบร่วมมือต่อความสามารถด้านพุทธิพิสัยของนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

นักวิจัย

ฐิติมา ปิยะธนพงศ์

วรรณเพ็ญ อินทร์แก้ว

7. ชื่อโครงการ

ผลของการสอนโดยใช้สถานการณ์ผ่านสื่อการเรียนรู้อิเลิร์นนิงต่อการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมและทัศนคติเชิงจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล

นักวิจัย

ชยนุช ไชยรัตนะ

โรส ภักดีโต

8. ชื่อโครงการ

การประเมินประสิทธิผลหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง : การประยุกต์แนวคิดโมเดลเคิร์กแพททริก

นักวิจัย

ดวงกมล วัตราดุลย์

สุดประนอม สมันตเวคิน

[กลับไป]