ความรู้จากงานวิจัย

ความรู้จากงานวิจัย
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี พ.ศ. 2560

______________________________________________________________________________________________________.JPG

1.ชื่อโครงการ

           ผลของกิจกรรมเสริมทักษะต่อความรู้ และความมั่นใจของนักศึกษาพยาบาลในการขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2

นักวิจัย

            ศรินรัตน์ วัฒนธรนันท์

            นันทิยา แสงทรงฤทธิ์

2.ชื่อโครงการ

            ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับสมรรถนะพยาบาลห้องผ่าตัดในประเทศไทย

นักวิจัย

            ศิริพร พุทธรังสี

            สุนิสา สีผม

3.ชื่อโครงการ

            การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาสถานพยาบาลแดนหญิงในเรือนจำ

นักวิจัย

            ศุภาว์ เผือกเทศ

            นันทกา สวัสดิพานิช

            เดือนทิพย์ เขษมโอภาส

            สุจรรยา โลหาชีวะ

            พิมพิไล ทองไพบูลย์

            พิไลลักษณ์ โรจนประเสริฐ

            ชลดา จันทร์ขาว

            วรุณยุพา รอยกุลเจริญ

            อังคณา สริยาภรณ์

            ชุลีพร เชาวน์เมธากิจ

4.ชื่อโครงการ

            A Study of Environmental Hazards Causing Unintentional Injuries in Bangkok Metropolitan Area Day Care Centers

นักวิจัย

            Jirawan Klommek

            Chayaporn Tiwaree

            Jarurat Sriratanaprapat

            Naree Yanissorn

5.ชื่อโครงการ

            ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการช่วยเลิกบุหรี่ของสมาชิกครอบครัวผู้สูบบุหรี่

นักวิจัย

            ศธัญญา ธิติศักดิ์

            ศิริจิตร จันทร

6.ชื่อโครงการ

            การบูรณาการบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอน วิชาปฏิบัติการพยาบาลเลือกสรร สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน

นักวิจัย

            สมจินดา ชมพูนุท

            วรรณเพ็ญ อินทร์แก้ว

7.ชื่อโครงการ

            การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาโรคหลอดเบือดโคโรนารีย์ผ่านสายสวน: มุมมองของผู้ป่วยสูงอายุโรคหัวใจขาดเลือดและญาติผู้ดูแล

นักวิจัย

            เพ็ญจันทร์ แสนประสาน

            ดวงกมล วัตราดุลย์*

            นวรัตน์ สุทธิพงศ์

8. ชื่อโครงการ

            ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับโรคลมชักของพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิและตติยภูมิในประเทศไทย

นักวิจัย

            ตะวันรัตน์ สกุลรุ่งจรัส*

            ชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล

            อนันต์นิตย์ วิสุทธิพันธ์

            ณัฐกมล ชาญสาธิตพร

9. ชื่อโครงการ

             A Community Based Program for Family Caregivers for Post Stroke Survivors in Thailand

นักวิจัย

            Sararin Pitthayapong*

            Weena Thiangtam

            Arpaporn Powwattana

            Sirirat Leelacharas

10. ชื่อโครงการ

           ปัจจัยสนับสนุนระบบการดูแลแบบไร้รอยต่อของเครือข่าย การพยาบาลโรคหัวใจ

นักวิจัย

           เพ็ญจันทร์ แสนประสาน

           ดวงกมล วัตราดุลย์*

           ลัดดาวัลย์ เตชางกูร

           นวลใย พิศชาติ

11. ชื่อโครงการ

           ประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ด้านการพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือดในพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน

นักวิจัย

           เพ็ญจันทร์ แสนประสาน

           ดวงกมล วัตราดุลย์*

           อุบล ชุ่มจินดา

           วารี วณิชปัญจพล

           นวรัตน์ สุทธิพงศ์

12. ชื่อโครงการ

           ระบบบริการดูแลแบบประคับประคอง : บริบทภาคกลาง

นักวิจัย

          ธิราภรณ์ จันทร์ดา

          จอนผะจง เพ็งจาด*

          บัวหลวง สำแดงฤทธิ์

          อัจฉรียา ปทุมวัน

          สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม

          ประคอง อินทรสมบัติ

          ปิยะวรรณ โภคพลากรณ์

13. ชื่อโครงการ

          ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุมะเร็งทางเดิน อาหาร

นักวิจัย

         ประภาพร จินันทุยา*

         อัญชลี ชูติธร*

14. ชื่อโครงการ

        ประสบการณ์ของเด็กวัยเรียนโรคมเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด

นักวิจัย

        ทัศนีย์ อรรถารส*

        ชยนุช ไชยรัตนะ*

ไฟล์แนบบทความ
 1.ผลของกิจกรรมเสริมทักษะต่อความรู้ และความมั่นใจของนักศึกษาพยาบาลในการขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 [9494 kb]
 2.ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับสมรรถนะพยาบาลห้องผ่าตัดในประเทศไทย [9442 kb]
 3.การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาสถานพยาบาลแดนหญิงในเรือนจำ [3507 kb]
 4.A Study of Environmental Hazards Causing Unintentional Injuries in Bangkok Metropolitan Area Day Care Centers  [763 kb]
 5.ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการช่วยเลิกบุหรี่ของสมาชิกครอบครัวผู้สูบบุหรี่ [1217 kb]
 6.การบูรณาการบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอน วิชาปฏิบัติการพยาบาลเลือกสรร สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน [360 kb]
 7.การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาโรคหลอดเบือดโคโรนารีย์ผ่านสายสวน: มุมมองของผู้ป่วยสูงอายุโรคหัวใจขาดเลือดและญาติผู้ดูแล [1147 kb]
 8.ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับโรคลมชักของพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิและตติยภูมิในประเทศไทย [606 kb]
 9.A Community Based Program for Family Caregivers for Post Stroke Survivors in Thailand [361 kb]
 10.ปัจจัยสนับสนุนระบบการดูแลแบบไร้รอยต่อของเครือข่าย การพยาบาลโรคหัวใจ [1429 kb]
 11.ประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ด้านการพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือดในพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน [1507 kb]
 12.ระบบบริการดูแลแบบประคับประคอง : บริบทภาคกลาง [704 kb]
 13.ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุมะเร็งทางเดิน อาหาร [583 kb]
 14.ประสบการณ์ของเด็กวัยเรียนโรคมเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด [243 kb]
[กลับไป]