ความรู้จากงานวิจัย

ความรู้จากงานวิจัย
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี พ.ศ. 2559

______________________________________________________________________________________________________.JPG

1.ชื่อโครงการ

การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมพฤติกรรมป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อเพศสัมพันธ์ในเยาวชนเขตเมือง

นักวิจัย

ดวงกมล วัตราดุลย์

ฐาปณีย์ น้ำเพชร

สุดประนอม สมันตเวคิน

อรนุช เชาว์ปรีชา

2.ชื่อโครงการ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการช่วยเลิกบุหรี่ของหญิงตั้งครรภ์ที่มีสมาชิกในครอบครัวเป็นผู้สูบบุหรี่ในการมารับบริการฝากครรภ์ โรงพยาบาลเลิดสิน

นักวิจัย

ลักขณา สิริรัตนพลกุล

ศธัญญา ธิติศักดิ์*

เพ็ญลักษณ์ ลาภานันต์

สุพัตรา สุริยะภูมิ

3.ชื่อโครงการ

ปัจจัยทำนายจำนวนวันนอนโรงพยาบาลของผู้สูงอายุมะเร็งทางเดินอาหารที่รักษาด้วยการผ่าตัด

นักวิจัย

ประภาพร จินันทุยา

อัญชลี ชูติธร

4.ชื่อโครงการ

การบูรณาการแนวคิดสร้างเสริมสุขภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 3

นักวิจัย

ศิริพร พุทธรังษี

สิริกัญญวรรณ ศรีเกษม

5.ชื่อโครงการ

การบูรณาการแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและสมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล

นักวิจัย

สุขุมา ฐิติธำรง

6.ชื่อโครงการ

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐานต่อความรู้ และการรับรู้ผลการเรียนรู้เรื่องการพยาบาลมารดาและครอบครัวในระยะตั้งครรภ์ของนักศึกษาพยาบาล

นักวิจัย

สมพิศ ใยสุ่น

ปรียารัตน์ รัตนวิบูลย์

ชลดา จันทร์ขาว

7.ชื่อโครงการ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ทางการพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือดในพยาบาลวิชาชีพ

นักวิจัย

ดวงกมล วัตราดุล*

กนกพร แจ่มสมบูรณ์

เพ็ญจันทร์ แสนประสาน

นวรัตน์ สุทธิพงศ์

นงนุช เตชะวีรากร

มาเรียน เพราะสุนทร

ไฟล์แนบบทความ
 1.การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมพฤติกรรมป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อเพศสัมพันธ์ในเยาวชนเขตเมือง [431 kb]
 2.ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการช่วยเลิกบุหรี่ของหญิงตั้งครรภ์ที่มีสมาชิกในครอบครัวเป็นผู้สูบบุหรี่ในการมารับบริการฝากครรภ์ โรงพยาบาลเลิดสิน [337 kb]
 3.ปัจจัยทำนายจำนวนวันนอนโรงพยาบาลของผู้สูงอายุมะเร็งทางเดินอาหารที่รักษาด้วยการผ่าตัด [306 kb]
 4.การบูรณาการแนวคิดสร้างเสริมสุขภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 3  [316 kb]
 5.การบูรณาการแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและสมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล [435 kb]
 6.ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐานต่อความรู้ และการรับรู้ผลการเรียนรู้เรื่องการพยาบาลมารดาและครอบครัวในระยะตั้งครรภ์ของนักศึกษาพยาบาล [398 kb]
 7.ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการความรู้ทางการพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือดในพยาบาลวิชาชีพ [1244 kb]
[กลับไป]