ความรู้จากงานวิจัย

ความรู้จากงานวิจัย
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ประกาศโครงการสนับสนุนทุนในการดำเนินงาน กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่สร้างสรรค์ สำหรับเด็กและเยาวชน


ขอบเขตการสนับสนุนทุนในการดำเนินงาน

กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่สร้างสรรค์ สำหรับเด็กและเยาวชน

สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สำนัก 6) 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

ประจำปีงบประมาณ 2559


1. ความเป็นมา

          ตามแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี (2558-2560) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “ทุกคนบนแผ่นดินไทย มีขีดความสามารถ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุภาวะ” โดยมีพันธกิจหลักคือ“จุดประกาย กระตุ้น สานและเสริมพลัง บุคคลและองค์กรทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถและสร้างสรรค์ระบบสังคม ที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ” 

          แผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ ภายใต้การดูแลของสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สำนัก 6) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีเป้าประสงค์หลักในการขยายโอกาสและพัฒนาศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพโดยในส่วนของการสร้างสรรค์โอกาสมีเป้าหมายที่จะเปิดโอกาสให้กลุ่มบุคคล ชุมชน และองค์กรต่างๆ สามารถเข้าถึงการสนับสนุนในการดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาของกลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่ (area based) โดยมีกรอบการสนับสนุนการดำเนินงานตามทิศทาง เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี ของสสส. (พ.ศ.2555-2564) และมีแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของแผนฯ ในการสร้างสรรค์โอกาสการทำงานสร้างเสริมสุขภาพสู่ภาคีรายย่อยให้กว้างขวางซึ่งกลุ่มเป้าหมายหนึ่งที่สสส. ได้ให้ความสำคัญ คือ กลุ่มเด็กและเยาวชน สำนัก 6 จึงได้เพิ่มช่องทางการสนับสนุนในรูปแบบ “กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่สร้างสรรค์” เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รวมกลุ่มดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่สร้างสรรค์ และเน้นการทำงานด้วยจิตอาสา พร้อมกับสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มีอิสระทางความคิด ริเริ่ม สร้างสรรค์และลงมือทำด้วยตัวเอง เพื่อมุ่งให้เกิดการตื่นตัว ตื่นรู้ และเป็นพลังทางบวกที่จะช่วยให้เกิดการเสริมสร้างเจตคติที่ดีและเกิดพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพในระดับบุคคลและชุมชนได้

          เพื่อสนับสนุนให้มีการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพในลักษณะ “กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่สร้างสรรค์” โดยกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่ต่างๆ อย่างกว้างขวาง สำนัก6 จึงได้ออกแบบการสนับสนุนดังกล่าว ในลักษณะที่มีกลุ่มบุคคลหรือองค์กรเป็น“หน่วยจัดการร่วมกับ สสส.” ในการบริหารจัดการ เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มเด็กและเยาวชนที่สนใจขอรับทุน “กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่สร้างสรรค์”) ให้มีขีดความสามารถในการดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ให้บรรลุผลสำเร็จ   ซึ่ง “หน่วยจัดการฯ”จะเป็นกลไกการติดตามสนับสนุนแบบเสริมพลัง  และรวบรวมข้อมูลภายใต้ระบบฐานข้อมูลที่สำนักออกแบบ รวมถึงการทำงานร่วมกับสำนัก 6 วิเคราะห์ภาคีและโครงการที่มีศักยภาพ เพื่อหาทางหนุนเสริมหรือเชื่อมโยงการทำงานให้เกิดความต่อเนื่อง

          จึงขอเชิญชวนคณะบุคคล หน่วยงานหรือองค์กรที่มีความตั้งใจมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน ได้สมัครเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขยายโอกาสการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพในระดับพื้นที่เพื่อการพัฒนาสังคมสุขภาวะอย่างยั่งยืนต่อไป

2. วัตถุประสงค์

          2.1 เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มเด็กและเยาวชนได้ทำกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่สร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อตนเอง และ/หรือต่อประชาชนในพื้นที่รอบตัวของเด็กและเยาวชน

          2.2 เพื่อให้ได้ “หน่วยจัดการร่วมกับ สสส.”ที่มีความสามารถในการพัฒนาศักยภาพ ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานของเด็กและเยาวชนให้สามารถดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. กลุ่มเป้าหมาย

          กลุ่มเด็กและเยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษา

4. ลักษณะของกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่สร้างสรรค์

          กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่สร้างสรรค์ มีความหมายเชิงปฏิบัติการในเบื้องต้น ดังนี้

          4.1 “กิจกรรมสร้างสรรค์”  หมายถึง เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำโดยกลุ่มเด็กและเยาวชน  เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนเจตคติ ความเชื่อ ค่านิยม (ตัวอย่างเช่น การบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์ เป็นต้น) โดยเป็นกิจกรรมที่มีลักษณะไม่ซับซ้อน ซึ่งกลุ่มเด็กและเยาวชนสามารถทำได้ด้วยตัวเองโดยตลอดกระบวนการ

          4.2 “พื้นที่สร้างสรรค์”  หมายถึง การทำให้เกิดพื้นที่ในเชิงกายภาพหรือพื้นที่ในลักษณะอื่นๆ ซึ่งเป็นปัจจัยที่เอื้อให้กลุ่มเด็กและเยาวชน เป้าหมายสามารถใช้เป็นเงื่อนไขให้สามารถมาร่วมตัวกันทำกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างสม่ำเสมอ

5. ขอบเขตการดำเนินงาน

          ภารกิจของ “หน่วยจัดการร่วม กับ สสส.” มีขอบเขตการดำเนินงานครอบคลุมตั้งแต่การสนับสนุนทุน การพัฒนาศักยภาพ การติดตามสนับสนุนการถอดบทเรียนการดำเนินงาน และการจัดทำฐานข้อมูลภาคี โดยมีกรอบภารกิจหลัก ดังนี้

5.1 การสนับสนุนทุนโครงการรายย่อย

                5.1.1 ระบุธีม (Theme) หรือ แนวคิดหลักของกิจกรรมที่จะสนับสนุนให้กลุ่มเด็กและเยาวชนเป้าหมายได้ทำพร้อมทั้งเสนอตัวอย่างกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม   โดยระบุกลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และ ประเด็นที่จะดำเนินการและผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นให้ชัดเจน

                5.1.2 กลุ่มเด็กและเยาวชนเป้าหมายในการสนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่สร้างสรรค์ไม่น้อยกว่า30กลุ่มเน้นการกระจายกลุ่มเป้าหมายไม่กระจุกตัวเฉพาะบางกลุ่มหรือบางพื้นที่

เงื่อนไขสำคัญของการสนับสนุนทุน “กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่สร้างสรรค์” ในกลุ่มเด็กและเยาวชน

  • เน้นการรวมกลุ่มเด็กและเยาวชนไม่น้อยกว่า 5 คน /กลุ่ม  
  • รูปแบบกิจกรรมที่สนับสนุนไม่ใช่การจัดอบรมครั้งเดียว หรือ กิจกรรมที่จัดในช่วงเวลาสั้นๆ 
  • ไม่สนับสนุนโครงการ/กิจกรรม ในลักษณะของงานสำรวจ/งานวิจัย
  • ระยะเวลาดำเนินงานไม่น้อยกว่า6เดือน และไม่เกิน 10 เดือน
  • เน้นกลุ่มเป้าหมายที่ไม่เคยได้รับการสนับสนุนทุนจาก สสส.(สำนัก 6 จะให้รายชื่อกลุ่มที่เคยได้รับทุน สสส.ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา)

                5.1.3 จัดกระบวนการพัฒนาศักยภาพแกนนำของโครงการรายย่อยให้สามารถเขียนโครงการที่มีคุณภาพตามแนวทางที่ หน่วยจัดการร่วมกับสสส. และ สสส. กำหนด

                5.1.4 ร่วมกับสำนัก 6 ในการจัดกระบวนการกลั่น โครงการทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (ตามหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนของ สสส.) เพื่อให้ข้อเสนอโครงการมีความสมบูรณ์และมีความเป็นไปได้ในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

5.2 การพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย

                5.2.1 มีเครื่องมือ คู่มือหรือกระบวนการที่ชัดเจนในการนำมาเสริมสร้างศักยภาพให้กับกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นระบบ

                5.2.2 จัดปฐมนิเทศให้แก่ผู้รับทุนหรือผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการ เช่น การสร้างทีม การวางแผน การสร้างการมีส่วนร่วม การบันทึกผลงาน การจัดทำรายงาน แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณตามแนวทางปฏิบัติของ สสส. การให้ความรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเพื่อให้สามารถดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จ

                5.2.3 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้กลุ่มเด็กและเยาวชนผู้รับผิดชอบโครงการย่อยได้มาแลกเปลี่ยนการดำเนินงานโครงการในจังหวะเวลาที่เหมาะสม

5.3 การติดตามสนับสนุนแบบเสริมพลัง

                5.3.1 ลงพื้นที่ติดตามโครงการอย่างน้อยโครงการละ 1 ครั้ง และให้มีช่องทางการติดตามผ่านช่องทางสื่อสารอื่นๆ เช่น Facebook, Line, Emailและทางโทรศัพท์ เพื่อประเมินความก้าวหน้าการดำเนนงาน ทั้งในส่วนของการดำเนินกิจกรรมและการบรรลุผลลัพธ์ การบริหารโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ตลอดจนการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่กลุ่มเด็กและเยาวชนเจ้าของโครงการเพื่อมุ่งเสริมสร้างกำลังใจ เสริมศักยภาพการบริหารจัดการและหนุนเสริมให้กลุ่มเป้าหมายพัฒนาความมีจิตอาสาที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น

                5.3.2 ประเมินความเสี่ยงของโครงการในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อแจ้งแก่สำนัก 6 ในการดูแลป้องกันปัญหาจากโครงการที่มีความเสี่ยงได้ทันการณ์

                5.3.3 เชื่อมโยงและประสานให้มีการสนับสนุนการดำเนินงานจากหน่วยงานในพื้นที่หรือผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงแผนงาน/โครงการอื่นๆ ภายใน สสส.

                5.3.4 วิเคราะห์ผลลัพธ์ของโครงการและจัดทำรายงานรวมถึงข้อเสนอแนะ เสนอต่อสำนัก 6

5.4 การถอดบทเรียนการดำเนินงาน

                5.4.1ค้นหาและถอดบทเรียนโครงการตัวอย่างกิจกรรมสร้างสรรค์ที่มีรูปแบบ กระบวนการหรือ มีผลงานที่โดดเด่นน่าสนใจ เพื่อเป็นตัวอย่างการดำเนินงานและเผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะ

                5.4.2 สรุปบทเรียนการดำเนินงานของ “หน่วยจัดการร่วม สสส.”เพื่อเป็นข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์แก่สำนัก 6 สำหรับการปรับปรุงทิศทางและแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไป

5.5 จัดทำฐานข้อมูลภายใต้ระบบฐานข้อมูลที่สำนักออกแบบ (หรือร่วมกันออกแบบ)

                5.5.1 การรายงานข้อมูลการสนับสนุนทุนโครงการในระบบบริหารโครงการย่อยสำหรับภาคีตามลิงค์ที่ให้มานี้http://sssapp.thaihealth.or.th/subproject/

                5.5.2 รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลแกนนำด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

5.6 รวบรวมรายงานผลการดำเนินงาน

                5.6.1 จัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและรายงานการใช้จ่ายของหน่วยจัดการร่วมกับ สสส. ตามแบบฟอร์มที่ สสส. กำหนด ทุก 6 เดือนหรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขข้อตกลง

                5.6.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน ตามระยะเวลาที่กำหนด (ประมาณ 6เดือน/ครั้ง) ต่อคณะกรรมการบริหารแผน รวมถึงการนำเสนอผลงานในการประชุมต่างๆ ตามที่สำนัก 6 พิจารณาเห็นควร

6. ระยะเวลาการดำเนินงาน

          ไม่น้อยกว่า12เดือน และไม่เกิน 15 เดือน

7. งบประมาณสนับสนุน

          สสส.สนับสนุนงบประมาณภายในกรอบวงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท โดยแบ่งเป็น 

          7.1 ค่าบริหารจัดการ* ไม่เกินร้อยละ 15 ของงบประมาณที่เสนอ

          7.2 ค่าดำเนินการ/จัดกระบวนการไม่เกินร้อยละ 50

          7.3 งบประมาณสนับสนุน “กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่สร้างสรรค์” ไม่เกิน 30,000 บาท/

                โครงการสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน ไม่น้อยกว่า 30 กลุ่ม

          *ค่าบริหารจัดการได้แก่ค่าตอบแทน ค่าพาหนะค่าวัสดุสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค

8. เป้าหมายการสนับสนุนในปี 2559

          20 หน่วยจัดการ

9. คุณสมบัติของผู้ดำเนินงาน

          9.1 เป็นกลุ่มบุคคล  องค์กรภาครัฐองค์กรสาธารณะประโยชน์องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรในเชิงธุรกิจ และยึดแนวคิดเรื่องจิตสาธารณะเป็นหลักในการดำเนินงาน มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชน 

          9.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

          9.3 ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับกลุ่มเด็กและเยาวชนที่จะได้รับการสนับสนุนทุนในโครงการนี้

          9.4 มีความพร้อมในการดำเนินงานโดยสามารถจัดสรรเวลาและมีทีมงานที่สามารถทำงานร่วมกันในการบริหารจัดการงานให้บรรลุตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด

10. เกณฑ์การพิจารณาสนับสนุนโครงการของ “หน่วยจัดการฯ”

          10.1 มีรายละเอียดโครงการครบถ้วนชัดเจน และสอดคล้องกับเนื้อหาสำคัญและแนวทางดำเนินงานตามรายละเอียดข้างต้น

          10.2 สนับสนุนโครงการที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับกลุ่มเป้าหมายเน้นการดำเนินกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่เป็นรูปธรรม วัดผลได้ชัดเจน (ไม่สนับสนุนโครงการที่มีเฉพาะกิจกรรมการอบรม)

          10.3 ใช้แบบเสนอโครงการของ สสส.  และเสนอตามระยะเวลาที่กำหนด

          10.4 คณะกรรมการพิจารณาตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยเปรียบเทียบกับโครงการต่างๆ ที่เสนอขอรับการสนับสนุนทุนภายในรอบเดียวกัน เพื่อให้การสนับสนุนเกิดความคุ้มค่ามากที่สุด

          10.5 กรณีที่มีโครงการเสนอเข้ามาเป็นจำนวนมากและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด   สสส.สงวนสิทธิ์พิจารณาให้การสนับสนุนโครงการที่เสนอเข้ามาถึง สสส. ก่อน (ดูจากหลักฐานวันประทับตราไปรษณีย์)

          10.6 สสส.สามารถยุติโครงการได้ทันทีหากพบว่า ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ใช่ผู้ดำเนินการจริง

11. การจัดทำข้อเสนอโครงการ ผู้ที่สนใจดำเนินงานให้จัดทำเอกสารตามรายการ ดังต่อไปนี้

11.1 ข้อเสนอโครงการที่สอดคล้องกับขอบเขตการดำเนินงาน  มีความยาวไม่เกิน 15หน้าขนาดA4 ประกอบด้วยหัวข้ออย่างน้อย ดังนี้

                  1) ชื่อโครงการ  ควรสื่อความหมายถึงเนื้อหาหลักของโครงการได้อย่างกระชับ และสื่อถึงการสร้างเสริมสุขภาพ

                  2) ความเป็นมา หลักการและเหตุผล ควรวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มของปัญหาที่เกี่ยวข้อง พร้อมเชื่อมโยงมาสู่แนวทางการดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาหรือสร้างเสริมสุขภาพให้ดีขึ้น

                  3) วัตถุประสงค์ ระบุให้ชัดเจนสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 

                  4) กลุ่มเป้าหมาย และพื้นที่ดำเนินการ ระบุรายละเอียดกลุ่มเป้าหมายและจำนวนผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ รวมทั้งระบุขอบเขตของพื้นที่ที่จะดำเนินงาน

                  5) ตัวชี้วัดโครงการ ระบุตัวชี้วัดผลที่จะเกิดขึ้นและระบุวิธีการวัดผลให้ชัดเจนโดยตัวชี้วัดต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับตัวชี้วัดของแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ

                  6) ระยะเวลาของโครงการ ระบุช่วงเวลาตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด (ระหว่าง12-15 เดือน)

                  7) แผนการดำเนินงาน ระบุรายละเอียดกิจกรรมที่ชัดเจนและมีความสอดคล้องต่อการทำงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ภายใต้กรอบระยะเวลา (ดังตัวอย่างตาราง)

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ
(บาท)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 1. ........................... ......
 2. ........................... ......
รวมงบประมาณ  ......

                  8) การบริหารโครงการ แสดงผังโครงสร้างการบริหารโครงการ ให้เห็นองค์ประกอบของทีมงานที่จะร่วมบริหารโครงการ ได้แก่ ผู้รับผิดชอบหลักและทีมงานในภารกิจต่างๆ พร้อมระบุบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

                  9) งบประมาณ ระบุรายละเอียดงบประมาณที่เสนอ โดยแยกเป็นหมวดสนับสนุน “กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่สร้างสรรค์” ไม่เกิน 30,000 บาท/โครการ หมวดดำเนินการ/จัดกระบวนการ (ในสัดส่วน 50%) และหมวดค่าบริหารจัดการ (ในสัดส่วน 15%) หากมีการสนับสนุนทรัพยากรหรืองบประมาณจากหน่วยงานอื่น ให้ระบุไว้ด้วย

                  10) การกำกับติดตามและการประเมินผล ระบุวิธีการติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมต่างๆ ตามช่วงระยะเวลา พร้อมทั้งประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนด

                  11) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ระบุความคาดหวังถึงผลที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมแนวทางในการเผยแพร่และขยายผล 

11.2 ประวัติและผลงานของผู้รับผิดชอบโครงการและ/หรือองค์กรรับทุน ระบุประวัติ ผลงาน ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของโครงการของผู้รับผิดชอบโครงการ และขององค์กรที่รับทุน พร้อมรายละเอียดที่อยู่และการติดต่อ 

12. เงื่อนไขโครงการฯ ที่ไม่เข้าข่ายการสนับสนุน

          12.1 มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมให้เกิดผลในระยะสั้น เช่น การจัดกิจกรรมเพียงวันเดียว

          12.2 มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจที่ขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของกองทุน สสส. เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ

          12.3 มุ่งเน้นการจัดซื้อครุภัณฑ์ การปรับปรุงซ่อมแซม การจัดทำสิ่งก่อสร้าง

          12.4 มุ่งเน้นแสวงหาผลกำไรหรือการลงทุนเพื่อแสวงหาผลกำไร การให้รางวัล การจัดซื้อรางวัล

          12.5 มีการบริการให้ลักษณะสงเคราะห์ หรือให้บริการด้านการรักษาพยาบาลโดยใช้ทุนที่ได้รับจากสสส.ไปดดำเนินการดังกล่าว

          12.6 เป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานโดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

13. วิธีการส่งโครงการ

          ผู้ที่สนใจให้จัดส่งเอกสารตามหัวข้อที่ 11 และจัดทำสำเนาเอกสาร 7 ชุดพร้อมCD ที่มีไฟล์ดิจิตอล ส่งมาที่ 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) 

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

วงเล็บมุมซอง : (เสนอโครงการกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่สร้างสรรค์ สำหรับเด็กและเยาวชนสำนัก 6)

14. กำหนดการ

          14.1 เปิดรับโครงการ              : 1 เมษายน -15 พฤษภาคม 2559

14.2 พิจารณาโครงการ           : 24 พฤษภาคม 2559

14.3 ประกาศผลการสนับสนุน  : ภายใน 3 มิถุนายน 2559

14.4 เริ่มดำเนินงาน                 : กรกฎาคม 2559

          หมายเหตุ : ในขั้นตอนการพิจารณาโครงการ  อาจมีการเชิญผู้ดำเนินงานมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการพิจารณาโครงการ 

15. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวอลิศรา ตะวังทัน 

สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม(สำนัก 6)

โทร. 089-665-1539

อีเมล์ : opengrant@thaihealth.or.th

[กลับไป]