งานวิจัย สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัยและนวัตกรรม
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมจึงเห็นควรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัยและนวัตกรรม: การพัฒนาศักยภาพการเขียนข้อเสนอเชิงหลักการเพื่อขอรับทุนวิจัยมุ่เน้นให้บุคลากรของสถาบันมีความรู้ ความเข้าใจเทคนิค...
การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี GOOD CLINICAL PRACTICE (GCP) รุ่นที่ 2
งานวิจัยถือเป็นหนึ่งในพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพและควรนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อนำไปสู่การเป็นสถาบันทางการแพทย์ชั้นนำในระดับสากล ดังนั้นจึ...
บทบาทสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
บทบาทสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม            กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดตั้งขึ้นด้วยเจ...
แผนยุทธศาสตร์ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม

12 Tips for Accelerating Manuscript Publication

Best Tips for Publishing Research: Advice from Global Researchers

ขอแสดงความยินดีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ปี 2561

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย/บทความวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2

เตรียมพร้อมอย่างไรให้ได้ทุน

การยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2562

ประชาสัมพันธ์เปิดรับการพิจารณาโครงการวิจัยเพื่อขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน

การยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน

คู่มือการลง Gantter เบื้องต้น

การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)

ขอแสดงความยินดีกับโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2561

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี พ.ศ. 2561

ขอประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี หลักสูตรขั้นพื้นฐานทุนวิจัยภายนอก

ทุนวิจัยภายนอก
แบบฟอร์มงานวิจัย

แบบฟอร์มงานวิจัย
ความพึงพอใจด้านงานวิจัย

ความพึงพอใจด้านงานวิจัย
ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ฐานข้อมูลงานวิจัย