ผลงานวิจัยตีพิมพ์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์
ความรู้จากงานวิจัย

ความรู้จากงานวิจัย
ประชุมวิชาการ/กิจกรรมวิจัย

ประชุมวิชาการ/กิจกรรมวิจัย
ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัย

ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัย
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
เว็บไซต์วิจัย สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
บทบาทสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
บทบาทสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม            กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดตั้งขึ้นด้วยเจ...
แผนยุทธศาสตร์ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม
12 Tips for Accelerating Manuscript Publication
Best Tips for Publishing Research: Advice from Global Researchers

ขอแสดงความยินดีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ปี 2561

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย/บทความวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2

เตรียมพร้อมอย่างไรให้ได้ทุน

การยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2562

ประชาสัมพันธ์เปิดรับการพิจารณาโครงการวิจัยเพื่อขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน

การยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน

คู่มือการลง Gantter เบื้องต้น

การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)

ขอแสดงความยินดีกับโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2561

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี พ.ศ. 2561

ขอประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี หลักสูตรขั้นพื้นฐาน

ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พื้นฐานการวิจัยการศึกษา

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558ทุนวิจัยภายนอก

ทุนวิจัยภายนอก
แบบฟอร์มงานวิจัย

แบบฟอร์มงานวิจัย
ความพึงพอใจด้านงานวิจัย

ความพึงพอใจด้านงานวิจัย
ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ฐานข้อมูลงานวิจัย