ความรู้จากงานวิจัย

ความรู้จากงานวิจัย
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
งานวิจัย สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการเรื่อง “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการพยาบาล”
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการเรื่อง “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการพยาบาล” ในวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ สีลม กรุงเท...
การเสวนาอนาคตการวิจัยและนวัตกรรม
วันที่ 24 กันยายน 2562  ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมได้จัดโครงการเสวนาอนาคตการวิจัยและนวัตกรรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยได้...
งานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4
ขอเรียนเชิญบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่...
เชิญร่วมเสวนาอนาคตการวิจัยและนวัตกรรม
ลงทะเบียน ได้ที่ https://forms.gle/LvLMzv73HvUxEBBC8

ขอแสดงความยินดีกับโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุน การวิจัยจากกองทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาของสถาบัน

แบบฟอร์มทุนศึกษาด้านการวิจัยของสภากาชาดไทย (สนย.)

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัย ประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย ที่ขอรับทุนวิจัย จากสภากาชาดไทย

ทุนวิจัยแบรนด์ เฮลธ์ รีเสิร์ซ อวอร์ด 2019

ภาพโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัยและนวัตกรรม

การอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน (Research Ethics in Human Course)

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัยและนวัตกรรม

บทบาทสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แผนยุทธศาสตร์ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม

12 Tips for Accelerating Manuscript Publication

Best Tips for Publishing Research: Advice from Global Researchers

ขอแสดงความยินดีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ปี 2561

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย/บทความวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2