ผลงานวิจัยตีพิมพ์

ผลงานวิจัยตีพิมพ์
ความรู้จากงานวิจัย

ความรู้จากงานวิจัย
ประชุมวิชาการ/กิจกรรมวิจัย

ประชุมวิชาการ/กิจกรรมวิจัย
ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัย

ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัย
ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิจัย

ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิจัย
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
เว็บไซต์วิจัย สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย/บทความวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการตีพิมพ์เผยแพร่ บทความวิจัย/บทความวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่2" วันที่ 4 - 5 กรกฏาคม 2559 เวลา 09...
เตรียมพร้อมอย่างไรให้ได้ทุน
 ขอประชาสัมพันธ์ให้นักวิจัยเข้าร่วมการประชุมหัวข้อ  "เตรียมพร้อมอย่างไรให้ได้ทุน"  สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่ https://goo.gl/forms/IXII6Tuv1c3IzhQL2&n...
การยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2562
            ตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยของภาครัฐปฏิบัติงานเพ...
ประชาสัมพันธ์เปิดรับการพิจารณาโครงการวิจัยเพื่อขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน
เปิดรับการพิจารณาโครงการวิจัยเพื่อขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

การยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน

คู่มือการลง Gantter เบื้องต้น

ขอแสดงความยินดีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ปี 2560

การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)

ขอแสดงความยินดีกับโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2561

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี พ.ศ. 2561

ขอประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี หลักสูตรขั้นพื้นฐาน

ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พื้นฐานการวิจัยการศึกษา

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558ทุนวิจัยภายนอก

ทุนวิจัยภายนอก
แบบฟอร์มงานวิจัย

แบบฟอร์มงานวิจัย
ความพึงพอใจด้านงานวิจัย

ความพึงพอใจด้านงานวิจัย
ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ฐานข้อมูลงานวิจัย