ความรู้จากงานวิจัย

ความรู้จากงานวิจัย
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ทุนวิจัยภายนอก  หน้าที่ 1

ทุนวิจัยแบรนด์ เฮลธ์ รีเสิร์ซ อวอร์ด 2019
ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานขอรับทุนวิจัย แบรนด์ เฮลธ์ รีเสิร์ช อวอร์ด 2019 ประเภทวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยทางโภชนศาสตร์ เภสัชศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องให้แก่แพทย์เภสัชกร นักโภชนาการ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการทั่วไป สนใจสมัครขอรับทุนวิจัยได้แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 กรกฎาคม 2562 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่&n...
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
สภาการพยาบาล
สภาการพยาบาล
บริษัทเซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด โครงการทุนวิจัยเซเรบอสอวอร์ด (Cerebos Awards)
บริษัทเซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด โครงการทุนวิจัยเซเรบอสอวอร์ด (Cerebos Awards)
ทบวงมหาวิทยาลัยและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยทุนพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่
ทบวงมหาวิทยาลัยและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยทุนพัฒนาศักยภาพ ในการทำวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่

[1][2]
[กลับไป]