ความรู้จากงานวิจัย

ความรู้จากงานวิจัย
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
แบบฟอร์มงานวิจัย  หน้าที่ 1

แบบฟอร์มทุนศึกษาด้านการวิจัยของสภากาชาดไทย (สนย.)
แบบฟอร์มโครงการวิจัย 1. แบบฟอร์มโครงการวิจัย (ฟอร์มA) 2. แบบฟอร์มโครงการวิจัย (ฟอร์มB) แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย 1. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย  แบบฟอร์มรายงานฉบับสมบูรณ์ 1. แบบฟอร์มรายงานฉบับสมบูรณ์
แบบฟอร์มหนังสือในกระบวนการวิจัย
แบบฟอร์มหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 1.แบบฟอร์มขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย-ภายในสถาบันการพยาบาลฯ 2.แบบฟอร์มขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย-ภายในสภากาชาดไทย 3.แบบฟอร์มขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย-ภายนอกสถาบัน แบบฟอร์มหนังสือขออนุญาตใช้เครื่องมือการวิจัย 1.แบบฟอร์มขออนุญาตใช้...
แบบฟอร์มการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
แบบฟอร์มขอรับเงินสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย
แบบฟอร์มการให้รางวัลนักวิจัยดีเด่น
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภายนอก

[กลับไป]