ความรู้จากงานวิจัย

ความรู้จากงานวิจัย
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ผลงานวิจัยตีพิมพ์  หน้าที่ 1

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ปี 2561 
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี พ.ศ. 2561
1.ชื่อโครงการ Development of healthcare facility standards for Thai female inmates นักวิจัย Nantaga Sawasdipanich* Supa Puektes* Supaporn Wannasuntad Ankana Sriyaporn Chulepon Chawmathagit Jirapa Sintunava Gamjad Paungsawad 2.ชื่อโครงการ ผลของโปรแกรมการเตรียมพร้อมรับแผ่นดินไหวต่อความรู้และการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเตรียมพร้อมรับแผ่นดินไหวขอ...
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี พ.ศ. 2560
1.ชื่อโครงการ            ผลของกิจกรรมเสริมทักษะต่อความรู้ และความมั่นใจของนักศึกษาพยาบาลในการขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 นักวิจัย             ศรินรัตน์ วัฒนธรนันท์             นันทิยา แสงทรงฤทธิ์ 2.ชื่อโครงการ ...
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี พ.ศ. 2559
1.ชื่อโครงการ การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมพฤติกรรมป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อเพศสัมพันธ์ในเยาวชนเขตเมือง นักวิจัย ดวงกมล วัตราดุลย์ ฐาปณีย์ น้ำเพชร สุดประนอม สมันตเวคิน อรนุช เชาว์ปรีชา 2.ชื่อโครงการ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการช่วยเลิกบุหรี่ของหญิงตั้งครรภ์ที่มีสมาชิกในครอบครัวเป็นผู้สูบบุหรี่ในการมารับบริการฝากครรภ์ โ...
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี พ.ศ. 2558
1.  ชื่อโครงการ       A training module for evaluation capacity building of a health support organisation in Thailand นักวิจัย       Piyapong Khaikleng       Suwimon Wongwanich        Kanit Sriklaub  &...
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี พ.ศ. 2557
1. ชื่อโครงการ        A study of difficulties experienced by Thai ostomates after hospital discharge นักวิจัย        Suwanna  Kittinouvarat 2. ชื่อโครงการ         Experiences of Caregivers in Healthcare for and Social Support of HIV  Positive Children Attending Schools i...
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี พ.ศ. 2556
1. ชื่อโครงการ      การบูรณาการแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการพยาบาล : ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นักวิจัย      จอนผะจง  เพ็งจาด       เต็มดวง   บุญเปี่ยมศักดิ์ 2. ชื่อโครงการ      การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนแบ...
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี พ.ศ. 2555
1. ชื่อโครงการ Health-related quality of life of patients living with ostomy in Thailand and cost implication นักวิจัย Suppamas Maneesin Pichet Sampatanukul Somrat Lertmaharit Chatchanat Na Nagara Kriangsak Prasopsanti 2. ชื่อโครงการ กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพแบบมุ่งผลลัพธ์ ...
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี พ.ศ. 2554
1. ชื่อโครงการ   รูปแบบการดูแลต่อเนื่องในเด็กที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง นักวิจัย ทัศนีย์ อรรถารส จุไร อภัยจิรรัตน์  2. ชื่อโครงการ ผลของโปรแกรมการจัดการความเครียดต่อระดับความเครียดของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพยาบาล นักวิจัย ศศิธร เจริญวุฒิพงศ์ ดวงกมล วัตราดุลย์  ...

[กลับไป]