ความรู้จากงานวิจัย

ความรู้จากงานวิจัย
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิจัย  หน้าที่ 1

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัยและนวัตกรรม
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมจึงเห็นควรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัยและนวัตกรรม: การพัฒนาศักยภาพการเขียนข้อเสนอเชิงหลักการเพื่อขอรับทุนวิจัยมุ่เน้นให้บุคลากรของสถาบันมีความรู้ ความเข้าใจเทคนิคและวิธีการเขียนข้อเสนอแบบบูรณาการ ให้ตรงตามยุทธศาสตร์และหลักเกณฑ์ของแหล่ สนับสนุนทุนวิจัยแต่ละประเภทวมถึงได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท งานด้านวิจัยและ นวัตกรรมด้านการเขียนข้อเสนอโครงกา...
Best Tips for Publishing Research: Advice from Global Researchers
เตรียมพร้อมอย่างไรให้ได้ทุน
 ขอประชาสัมพันธ์ให้นักวิจัยเข้าร่วมการประชุมหัวข้อ  "เตรียมพร้อมอย่างไรให้ได้ทุน"  สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่ https://goo.gl/forms/IXII6Tuv1c3IzhQL2 
การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563
          ตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้กำหนดให้ทุกหน่วยงาน จัดทำข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) สำหรับแผนบูรณาการวิจัย และนวัตกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป้าหมายที่ ๑ และ ๒ ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดทำข้อเสนอเชิงหลักการแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ปร...
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้จัดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018) โดยจัดระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ         จึงขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับบุคลากรสถาบันทราบเพื่อเชิญชวนร่วมงานภาคการประชุม  สามารถลงทะเบียนได้ทาง http://researchexpo.nrc...
ขอเรียนเชิญส่งบทคัดย่องานวิจัย เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ 2017
สภาการพยาบาล จัดประชุมวิชาการนานาชาติ "TNMC & WANS International Nursing Research Conference 2017" จึงขอเรียนเชิญนักวิจัยส่งบทคัดย่องานวิจัย เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับหัวข้อ "Culture, Co-creation, and Collaboration for Global Health"  โดยสามารถส่งบทคัดย่อที่อีเมลล์ tnmcwans2017.abstract@gmail.com ตั้...
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Research Zone 2015: Phase 109
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์จัดการความรู้การวิจัย โครงการ Research Zone (2015/16) : Phase 109 ระหว่างวันที่ 22 - 25 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์จัดการความรู้การวิจัย สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ www.rlc.nrct.go.th ตั้งแต่ บัดนี้ – 21 มีนาคม 2559
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Research Zone 2015: Phase 107
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์จัดการความรู้การวิจัย โครงการ Research Zone (2015/16) : Phase 107 ระหว่างวันที่ 19 - 22 มกราคม 2559 ณ ศูนย์จัดการความรู้การวิจัย สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ www.rlc.nrct.go.th ตั้งแต่ บัดนี้ – 18 มกราาคม 2559
ขอประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ขอประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยของ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กลุ่มเรื่องการวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย เพื่อการจัดสรรทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 2 โดยท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยที่ http://www.nrms.go.thระหว่างวันที่ 25 มกราคม - 4 มีนาคม 2559 โดยมีรายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี หลักสูตรขั้นพื้นฐาน
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี(Good Clinical Practice: GCP) หลักสูตรขั้นพื้นฐาน (Basic Course)" ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องสโมสร ชั้น 4 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศุนย์รังสิต  โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนท่านละ 2,500 บาท ...

[1][2]
ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิจัย (หมวดหมู่ย่อย)


แสดงความยินดีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย

โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติการรับรองจริยธรรมการวิจัย
[กลับไป]