ความรู้จากงานวิจัย

ความรู้จากงานวิจัย
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

____________________________________________________________.JPG
ไฟล์แนบบทความ
 ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการให้เงินสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพและการตรวจทานภาษาของต้นฉบับบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ [160 kb]
 ประกาศสถาบันการพยาบศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย หลักเกณฑ์และแนวทางการปฎิบัติเพื่อขอรับทุน การจัดสรรทุน และวิธีการจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุนด้านการวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [813 kb]
 ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนโครงการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยหรือแผนงานวิจัยและสถิติการวิจัย [906 kb]
 ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย หลักเกณฑ์การบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย [800 kb]
 ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ [796 kb]
[กลับไป]