ความรู้จากงานวิจัย

ความรู้จากงานวิจัย
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย/บทความวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการตีพิมพ์เผยแพร่

บทความวิจัย/บทความวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่2"

วันที่ 4 - 5 กรกฏาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ ห้องประชุม 1101 ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

A002.JPG A003.JPG

A03.JPG S__22503430.jpg

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการตีพิมพ์บทความวิจัย/บทความวิชาการต่อเนื่องจากครั้งที่ 1

โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงจันทร์  เพชรพิเชฐเชียร

มีการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทางวิทยากรเพื่อนำไปพัฒนา

บทความวิจัย/บทความวิชาการในช่วงเวลา 13.00 - 16.00 น.วันที่ 4 กรกฏาคม 2559

และเวลา 09.00 - 12.00 น. วันที่ 5 กรกฏาคม 2559

S__22503426.jpg A04.JPG

[กลับไป]