ความรู้จากงานวิจัย

ความรู้จากงานวิจัย
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
งานวิจัย สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
แบบฟอร์มทุนศึกษาด้านการวิจัยของสภากาชาดไทย (สนย.)
แบบฟอร์มโครงการวิจัย 1. แบบฟอร์มโครงการวิจัย (ฟอร์มA) 2. แบบฟอร์มโครงการวิจัย (ฟอร์มB) แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย 1. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย  ...
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัย ประจำปี 2562
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัย ประจำปี 2562 
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ปี 2561 
การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย ที่ขอรับทุนวิจัย จากสภากาชาดไทย
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์สภากาชาดไทย ได้กำหนดให้นักวิจัยท่านใดที่มีความประสงค์จะเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับจัดสรรทุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2563-2564 กรอกข้อมูลตามแบบสำรวจดังเอกสารแนบที่ส่งให้ แ...

ทุนวิจัยแบรนด์ เฮลธ์ รีเสิร์ซ อวอร์ด 2019

ภาพโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัยและนวัตกรรม

การอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน (Research Ethics in Human Course)

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัยและนวัตกรรม

บทบาทสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

แผนยุทธศาสตร์ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม

12 Tips for Accelerating Manuscript Publication

Best Tips for Publishing Research: Advice from Global Researchers

ขอแสดงความยินดีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ปี 2561

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย/บทความวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2

เตรียมพร้อมอย่างไรให้ได้ทุน

การยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2562

ประชาสัมพันธ์เปิดรับการพิจารณาโครงการวิจัยเพื่อขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน

การยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน

คู่มือการลง Gantter เบื้องต้น